شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-   کارایی

دلیل اساسی ایجاد نظریه تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. به دلیل آنکه در تحلیل پوششی داده‌ها کارایی تکنیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و فرض‌های محدودی برای تعریف واحدهای تصمیم گیرنده هست، امکان ارزیابی انواع مختلفی از واحدهای تصمیم گیرنده هست. به همین دلیل در بخش‌هایی از جامعه که روش‌های اقتصادی توان ارائه نتایج قابل پذیرش را ندارند، امکان بهره گیری از تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی واحدها هست.

2-   رتبه ‌بندی

با روش‌ها و مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها امکان رتبه‌ بندی واحدهای تصمیم گیرنده هست. در کتبی که از تحلیل پوششی داده‌ها چاپ شده می باشد، مجموعه ای از این روش های رتبه بندی معرفی شده اند.

3-   تعیین مرجع از میان واحدهای تصمیم گیرنده

در تحلیل پوششی داده‌ها، در زمان محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، برای هر یک از واحدهای ناکارا تعدادی از واحدهای کارا به عنوان مرجع معرفی شده و برای هر کدام از آن ها ضریبی برای مشخص کردن اندازه تاثیر گذاری آن ها تعیین می گردد. پس مراجع واحدهای ناکارا از میان همان مجموعه واحدهای تصمیم گیرنده انتخاب می شوند.این قابلیت به دلیل ناپارامتریک بودن تحلیل پوششی داده‌ها ایجاد شده می باشد.

4-   تعیین مقادیر مطلوب ورودی‌ها و خروجی‌ها

بر اساس مراجع تعیین شده برای هر یک از واحدهای تصمیم گیرنده و با در نظر داشتن قابل کنترل بودن یا نبودن شاخص‌ها، مقدار مطلوب هر یک از ورودی‌ها و خروجی‌های واحدهای ناکارا تعیین می گردد. پس امکان هدف‌گذاری شاخص‌ها به روشی علمی و مبتنی بر واقعیت‌های مجموعه امکان تولید هست.

 

 

 

5-   تعیین مقادیر مطلوب شاخص‌های واحد جدید

با بهره گیری از تحلیل پوششی داده‌های معکوس می‌توان با در نظر گرفتن وضعیت موجود واحدهای تصمیم گیرنده، مقادیر مطلوب ورودی‌ها و خروجی‌های یک واحد تصمیم گیرنده جدید را برای دست یابی به کارایی مورد نظر تعیین نمود(خواجوی و همکاران ، 1384).

2-2-5-محدودیت های روشDEA در مقایسه با سایر روش ها:

  1. زیرا یک تکنیک ریاضی و عددی محض می باشد از این رو خطاهای اندازه گیری ممکن می باشد تغییرات عمده ای در نتایج به همراه داشته باشد از این رو بایستی پس از شناسایی واحد کارا به کنترل مجدد داده ها و ستاده ها اقدام و از صحت آن اطمینان حاصل نمود.
  2. این روش صرفاً یک روش ریاضی و بر اساس برنامه ریزی خطی می باشد و توانایی مقایسه متغیرهای کیفی واحدهای تصمیم گیرنده را ندارد.
  3. اگر تنها یکی از داده ها و ستاده های واحدهای تصمیم­گیرنده تغییر کند، تغییرات اساسی در درجه کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده پیش خواهد آمد.
  4. توافق کلی در مورد انتخاب داده ها و ستاده ها در این روش وجود ندارد(خواجوی و همکاران ، 1384).
  5.  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    متن کامل