پرسش اصلی در پژوهش حاضر این می باشد که « چنانچه منابعی جدید در یک فرآیند تولید افزوده گردد، چگونه می توان به طریقی منصفانه در جهت کاهش خروجیهای نامطلوب آنها را در بین واحدها توزیع نمود». در این راستا سؤالات فرعی ذیل مطرح می گردد:

 • طرح مناسب تخصیص منابع به مقصود کاهش خروجی های نامطلوب چیست؟
 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مخابراتی استانی چگونه صورت می پذیرد؟
 • از بین شرکت های مخابراتی استانی، کدام ها کارا و کدام ناکارا هستند؟
 • با در نظر داشتن مدل تخصیص منابع به مقصود کاهش خروجی نامطلوب در بین شرکت های سهامی کدام شرکت ها کارا خواهند گردید؟

1-5-اهداف پژوهش

 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سهامی مخابرات استانی و تعیین کارایی آن ها.
 • تعیین کاراترین مدل تخصیص منابع به مقصود کاهش خروجی های نامطلوب.
 • تخصیص منابع در بین واحدهای تصمیم گیرنده .
 • تعیین کارایی مجدد واحدهای تصمیم گیرنده پس از تخصیص بهینه منابع.

1-6-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 • کارمندان: تعدادکارمندان شرکت های سهامی مخابرات استانی.
 • سرمایه: اندازه سرمایه شرکتهای سهامی مخابرات یا سپرده های آنها.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • دارایی: داراییها همان منابع شرکت هستند.
 • هزینه پرسنل: هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های جانبی مرتبط با کارمندان.
 • هزینه عملیاتی: هزینه کلی عملیات برای شرکتهای سهامی مخابرات استانی.
 • ودایع مشترکان: مبالغی که مشترکان نزد شرکتهای سهامی مخابرات استانی می سپارند.

نسبتهای نقدینگی شامل:

 • نسبت جاری = داراییهای جاری / بدهیهای جاری.

نسبت اهرم مالی شامل:

 • نسبت بدهی = کل بدهیها / کل دارایی ها.

نسبتهای سودآوری شامل:

 • (ROI) بازدهی دارایی : سودخالص / کل دارایی.
 • (ROE)بازدهی حقوق صاحبان سهام: سودخالص / حقوق صاحبان سهام.
 • (ROS)بازدهی فروش: سودخالص / فروش.
 • خروجی نامطلوب : حسابهای دریافتنی تجاری از اشخاص

1-7-قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می گردد:

1-7-1-قلمرو موضوعی : پژوهش حاضر به تخصیص منابع به مقصود کاهش خروجی های نامطلوب و تعیین کارایی شرکت های سهامی مخابرات استانی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تکنیک تحلیل پوششی داده ها می پردازد.

1-7-2-قلمرو مکانی : پژوهش حاضر به مطالعه شرکتهای سهامی مخابرات استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

1-7-3-قلمرو زمانی : این پژوهش از لحاظ اطلاعات مورد بهره گیری مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1392 می باشد.

1-8-سیاق انجام پژوهش

در فصل های آتی به ترتیب در فصل دوم به مرورمنابع وادبیات پژوهش وپیشینه پژوهش در خصوص تحلیل پوششی داده ها و شرکت مخابرات پرداخته می گردد و در فصل سوم روش اجرای پژوهش وموادوروش­های مورد بهره گیری در پژوهش حاضر اظهار می گردد و در فصل چهارم به تجزیه وتحلیل داده هاویافته­های پژوهش می پردازیم و در فصل پنجم بحث،نتیجه گیری وپیشنهادات ارائه خواهد گردید.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل