مزایای روش DEA به تبیین زیر می­باشد:

  1. در این روش واحد اندازه­گیری حساس نیست و نهاده­ها می­توانند دارای واحدهای مختلفی می باشند.
  2. روش DEA یک روش مدیریتی می باشد که کارایی واحدها را به گونه نسبی اندازه گیری می کند و راهکارهای مدیریتی ارائه می دهد.
  3. در حالتی که واحد اقتصادی دارای چند نهاده در فرآیند ایجاد ستاده باشد، روش برنامه ریزی خطی، به راحتی می تواند ترکیب بهینه ستاده ونهاده را برای یک واحد کارا تعیین می­کند.
  4. به مقایسه واحدها با یکدیگر می­پردازد و از ایده آل گرایی محض به دور می باشد.
  5. بیش از سایر روش­ها، قابلیت تعمیم پذیری و گسترش دارد و به کارگیری آن در یک واحد برای یک موضوع، می تواند زمینه را برای کارهای بعدی نیز فراهم کند.
  6. این روش فقط کارایی را مشخص می کند و نقطه ضعف سایر سیستم­های اندازه گیری را که نوعی مطلق گرایی را دنبال می کنند، ندارد و کارا بودن در این الگو یک کمیت دست یافتنی می باشد.
  7. این روش، قابلیت بسیار بالایی در رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم­گیرنده مورد مطالعه را فراهم می آورد و الگوهایی مثل اندرسون-پترسون وجود دارند که می توانند بنگاه های کارا را نیز رتبه بندی کنند و کاراترین بنگاه را از میان بنگاه های کارا برگزینند(خواجوی و همکاران ، 1384).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3-توانمندی های روش DEA:

1-مدیریت چند ورودی_چند خروجی

تحلیل پوششی داده ها روشی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. با بهره گیری از تحلیل پوششی داده‌ها می‌توان واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی و چندین خروجی تعریف کرده و کارایی آن ها را محاسبه نمود. امکان تعامل با چندین خروجی یکی از مهم ترین تفاوت‌های تحلیل پوششی داده‌ها با روش‌های رایج اقتصادی می باشد.

2-تابع تولید

تابع تولید در تحلیل پوششی داده‌ها از قبل تعیین نمی‌گردد، بلکه براساس وضعیت واحدهای تصمیم گیرنده یک چند وجهی بی‌کران به عنوان تابع تولید ایجاد می گردد.

3-مبتنی بودن برLP

مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌های ریاضی هستند و به سادگی توسط نرم افزار‌های حل مساله قابل حل هستند. مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها همیشه شدنی بوده و جواب بهینه به دست می‌آید.

البته با تغییر فرض‌های تکنولوژی امکان ایجاد مدل‌های دیگری نیز هست، مانند تکنولوژیFDHکه یک مدل برنامه‌ریزی صفر و یک ایجاد می کند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل