مقصود از رویکرد به عنوان یک متغیر وابسته، رویکرد مالی بانک می باشد که با شاخصهای ساختار سرمایه ، سودآوری ورشد سنجیده می گردد.هرکدام از این شاخصهادارای زیر شاخه می باشند.( وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1389)

مهمترین شاخصهای مالی که در اکثر مطالعه های مالی در تمام دنیا از بانکها انجام می شود و توسط بانک توسعه بین المللی و موسسات رتبه بندی معتبر مورد بهره گیری قرارگرفته می باشد، به تبیین زیر می باشد:

ساختار سرمایه :

ساختار سرمایه مانند موضوعاتی می باشد که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی می باشد.مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر شده می باشد.از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده می باشد و سرمایه بانک تکیه گاهی می باشد که به بانک اجازه می دهد علیرغم وجود معضلات داخلی یا معضلات اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی راداشته باشد وبه عملیات خود ادامه دهد (وزارت امور و اقتصاد ودارایی،1389).

سودآوری:

درآمد و سودآوری زیاد برای یک بانک، نشانگر توانایی آن درحمایت از عملیات حال وآینده می باشد.به گونه مشخصتر درآمد وسودآوری، تعیین کننده ظرفیت جذب سرمایه به وسیله ساختن زیر بنای مناسب سرمایگذاری برای توسعه و پرداخت سود کافی به سهامداران می باشد.(وزارت امور و اقتصاد ودارایی،1389)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رشد:

این شاخص نشان دهنده رشد رویکرد بانک در مولفه های مختلفی نظیر رشد سپرده ها، رشد تسهیلات اعطایی ،رشد درآمد و… می باشد.( وزارت امور و اقتصاد ودارایی،1389)

تعریف عملیاتی:

تعریف عملیاتی، تعریفی می باشد که بر ویژگی های قابل نظاره استوار می باشد. این نوع تعریف فعالیت های محقق را در اندازه‌گیری یا دست کاری یک متغیر مشخص می‌سازد. به بیانی دیگر تعریف عملیاتی راهنمای محقق می باشد در آن چه که بایستی انجام گیرد و شیوه انجام آن (سرمد و همکاران، 1383).

برای بدست آوردن  ارقام مورد نیاز سبک تصمیم گیری مدیران، از پرسشنامه اسکات و بروس(1995)بهره گیری شده می باشد. با بهره گیری از پرسشنامه 25  سوالی با طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه‌گیری شده می باشد. در این پرسشنامه سوال‌های 3-7-11-13-25 برای سنجش سبک عقلایی، سوال های 1-4-12-16-17 برای سنجش سبک شهودی، سوال های 2-5-10-18-22 برای سنجش سبک وابسته، سوال های 6-14-19-21-23 برای سنجش سبک اجتنابی، سوال های 8-9-15-20-24 برای سنجش سبک فوری تدوین شده می باشد. برای سنجش از مقیاس فاصله ای بهره گیری شده می باشد.

در پژوهش حاضر، برای بدست آوردن ارقام رویکرد مالی بانک ها جهت انجام پژوهش، از آمار و صورت های مالی گزارش شده که توسط  وزارت امور اقتصادی ودارایی درسال 1390 و با بهره گیری از  مطالعه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی بهره گیری شده می باشد

قلمرو موضوعی :

حوزه نظری این پژوهش، سبکهای تصمیم گیری می باشد.پس در حوزه مباحث مدیریت رفتارسازمانی طبقه بندی می گردد.همچنین رویکرد مالی در حوزه مباحث مدیریت مالی طبقه بندی می گردد.

دوره زمانی :

دوره زمانی این پژوهش، از آبان1391 تا تیر ماه 1392 بوده می باشد.

دوره مکانی:

این پژوهش از نظر قلمرو مکانی شامل بانکهای تجاری استان گیلان می باشد.مقصود شش بانک از بانکهای  هستند که هدف اولیه تاسیس وفعالیت آن ها انجام امور تجاری می باشد.این بانکها عبارتند از ملی، ملت، تجارت، صادرات ایران، رفاه وسپه

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل