1. بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا ارتباط هست.
  2. بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا ارتباط هست.
  3. بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط هست.
  4. بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا ارتباط هست.
  5. بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط هست.
  6. بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط هست.

1-2-      جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

مانند ویژگی های یک پژوهش جدید و نو بودن آن می باشد (بازرگان و همکاران، 1388). پژوهش حاضر نیز از بعضی جهات جدید می باشد، نظیر:

  1. بهره گیری از منابع فارسی و لاتین جدید و به روز
  2. عدم انجام تحقیقی که شامل همه متغیرها به صورت توامان باشد
  3. عدم انجام چنین تحقیقی با این عنوان در جامعه مورد پژوهش.

1-3-      تعاریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش

تعریف نظری:

اعتماد سازمانی:

اعتماد را به عنوان «انتظارات، فرضیات و یا عقاید یک فرد در ارتباط با احتمال اینکه اعمال آتی طرف‏های مقابل، مفید، مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصت‏طلبی باشد» تعریف نمود. (شاکلی زالباک و همکاران[1]:2000). سازه‏ی اعتماد سازمانی را به عنوان «انتظارات مثبتی که افراد، بر پایه‏ی تأثیر‏های سازمانی، مناسبات، تجربیـات، وابستگی‏های متـقابل از نیات و رفتـارهای مختلف اعضاء سازمان دارند، تعریف می‏کنـند. همچنین میـشرا[2] (1996) اعتمـاد سـازمانی را به عنوان تمایل یک طرف به آسیـب‏پذیر بودن در برابر طرف دیگر براساس این انتظار یا باور که طرف مقابل مطمئن، باز و قابل اعتماد می باشد، تعریف می‏کند (الوانی و دانایی فرد و همکاران،1380).

انتقال دانش[3]:

انتقال دانش تصریح به فعالیت هایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفر دیگر را شامل می گردد و دربرگیرنده ارتباطات ترجمه، تبدیل، تفسیر و تصفیه دانش می باشد. انتقال دانش از طریق دو نوع فرایند فرعی انجام می گردد: الف)انتشار[4] (نشر)در این مرحله، دانش ضمنی کارکنان به شکل عیان و صریح در آمده و در سطح سازمان گسترش پیدا می کند. ب) ادغام[5]؛ یکپارچه سازی دانش در سطح سازمان (قربان یزاده و خالقی زاده، 1388).

خلق دانش[6]:

این مرحله دربرگیرنده فعالیت هایی می باشد که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم می باشد و شامل توسعه، کشف و تسخیر دانش می گردد. از نظر نوناکا این مرحله از چهار فرایند فرعی زیر تشکیل شده می باشد: الف) جامعه پذیری، ب) بیرونی سازی، ج) انتشار و د) درونی سازی(قربان یزاده و خالقی زاده، 1388).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوآوری سازمانی:

تعاریف متعددی از نوآوری را می توان در مطالعات ادبیات سازمانی پیدا نمود. یک تعریف از نوآوری آن را به عنوان نخستین بهره گیری از دانش جدید می بیند، در حالی که درتعریف دیگری، نوآوری به عنوان یک چیز جدید در ارتباط با یک سازمان معین شناخته می گردد. دو مورد از جنبه های اصلی تعاریف نوآوری، مربوط به جدید بودن و ارتباط آن با ابتکار می باشد (سانفورد[7]، 2007).

تعریف عملیاتی:

[1] . Shockley-Zalabak, P., Ellis, K. & Winograd

[2] . Mishra

[3] -Knowledge Transfer

[4] -Transmission

[5] -Absorption

[6] -Knowledge Creation

[7] – Sanford

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل