پایان نامه

پایان نامه میزان رابطه بین نیات رفتاری مشتریان و قصد خرید/ عدم خرید محصول

بسیاری از اوقات جایگاه خرید در فرایند تصمیم خرید تأثیر می گذارد. آثار جایگاه خرید بر روی فرایند تصمیم خرید عبارتند از: از تأثیر خرید، عوامل احاطه کننده اجتماعی، عوامل احاطه کننده فیزیکی، آثار مربوط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه اندازه گیری میزان درک مصرف کنندگان از شرایط تسهیلی تبلیغات موبایلی

رفتار مصرف کننده به وسیله عوامل درونی و بیرونی مختلفی تحت تأثیر قرار می گیرد. تأثیری به لحاظ اینکه اهمیت زیادی در درک رفتار و مصرف کننده دارد، شایان توجه زیادی می باشد . اساساً ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان

اهداف پژوهش 1-4-1) هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان 1-4-1) اهداف فرعی پژوهش اندازه گیری اندازه درک مصرف کنندگان از سودمندی، تبلیغات موبایلی اندازه گیری اندازه درک مصرف ادامه مطلب…

By 92, ago