پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه نفش اعتماد در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

این پژوهش که بین کارکنان شهرداری رشت انجام می شود با فرضیه های ذیل انجام خواهد گرفت. متشکل از دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی : سایت منبع فرضبه یک اصلی: اعتماد به سرپرست ادامه مطلب…

By 92, ago