دانلود پایان نامه تعیین کاراترین مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب

پس مدل­های تحلیل پوششی داده ها که یکی از روش­های ناپارامتری برای برآورد کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده می باشد، با ورودی­ها و خروجی های نامطلوب با تغییر شکل داده ها در پژوهش های مختلف به گونه متناوب بحث می­گردد. زیرا مدل­سازی ستاده های نامطلوب به طوری که قادر به کاهش خروجی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل