پایان نامه

دانلود پایان نامه رابطه بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس

2-نظریه برابری:مقایسه نتایج حاصل از کار به نهاده هایش در آن کار با دیگران، نتایج:دستمزد-پاداش-مقام سازمانی، نهاده ها:سن-جنس-تحصیلات-جایگاه اجتماعی-اندازه کوشش3-نظریه اسناد:تأثیر برداشتها و ادراکات فرد  در انگیزشش به کاررا مطالعه می کند.2-1-1-9) انگیزش در اقدام:طراحی ادامه مطلب…

By 92, ago