فرضیه اصلی: “بین فرهنگ سازمانی وسطح رضایتمندی مشتریان در بانک ملت ارتباط معناداری هست.”

فرضیه های فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-بین فرهنگ مشارکتی و رضایتمندی مشتریان در بانک ملت ارتباط معناداری هست.

2-بین فرهنگ انطباقی و رضایتمندی مشتریان در بانک ملت ارتباط معناداری هست.

3-بین فرهنگ سازگاری و رضایتمندی مشتریان در بانک ملت ارتباط معناداری هست.

4-بین فرهنگ مأموریتی و رضایتمندی مشتریان در بانک ملت ارتباط معناداری هست.

1-6- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش شعب درجه دو، سه و چهار در سطح مدیریت منتخب بانک ملت استان سمنان می باشد.

قلمرو زمانی: داده های این پژوهش در بازه زمانی نیمه اول سال 1390جمع آوری گردیدند.

دراین پژوهش باتوجه به دسته بندی مشتریان به دوگروه اعتباری و غیر اعتباری ، از شعب درجه 2 ، 3 و4 درسطح مناطق چهارگانه سمنان به مقصود مطالعه رضایتمندی و از کارکنان ستاد و شعب به مقصود مطالعه فرهنگ سازمانی بهره گیری گردید.

 

1-7- روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده های پژوهش، توصیفی و از شاخه همبستگی می باشد که به صورت پیمایشی انجام می گردد.

با در نظر داشتن فرضیه های پژوهش، جامعه آماری به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول مشتریان بانک به مقصود مطالعه رضایتمندی مشتریان و دسته دوم کارکنان بانک ملت به مقصود مطالعه فرهنگ سازمانی.

نمونه آماری پژوهش بخشی از جامعه آماری فوق می باشد که از طریق فرمول تعیین حجم نمونه مشخص می گردد. در این پژوهش با در نظر داشتن اهداف و فرضیه ها از آزمون نیکویی برازش (کولموگروف- اسمیرنف)[1] ، آزمون ضریب همبستگی پیرسون[2] واسپیرمن[3] ،آزمون معنی داری بتا در رگرسیون خطی[4]، آزمون میانگین[5]  و آزمون تحلیل واریانس فریدمن[6] بهره گیری می گردد.

1-9-تعریف واژگان

فرهنگ سازمانی:

دراین پژوهش در ارتباط با فرهنگ سازمانی از مدل ارائه شده توسط دنیسون بهره گیری می گردد که فرهنگ سازمانی را در قالب چهار ویژگی اظهار نموده می باشد(دنیسون،2000) .

1-مشارکت(درگیرشدن درکار)[7] :

افراد با درگیرشدن درکار احساس مالکیت ومسئولیت خودرا به عنوان پیکره ای از سازمان نشان می دهند و کوشش می کنند تا با توسعه توانائیهای خود در گروههای سازمان تأثیر بیشتری داشته باشند.

2-سازگاری(ثبات وپایداری)[8]:

مقصود آن می باشد که نظام مشترک باورها، ارزشها ونمادهایی که به طورگسترده مورد درک و پذیرش اعضای سازمان می باشد تأثیر مثبتی بر دستیابی آنها به تفاهم وتوافق وهماهنگی اقدامات دارد.

3-انطباق پذیری(انعطاف پذیری)[9]:

نظامی ازهنجارها وباورها مورد نظر می باشد که توانایی سازمان برای دریافت، تفسیر و برگردان علائم محیطی به تغییرات رفتاری در داخل سازمان را طرفداری کرده و احتمال بقا و رشد سازمان را افزایش می دهد.

4-مأموریت(رسالت)[10]:

مقصود این می باشد که درک از رسالت سازمان مسیر اقدام صحیح و جهت گیری برای تحقق اهداف را برای اعضا مشخص می کند.

1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

2 Pearson Correlation

3 Spearman Correlation

4 Linear Regression

5 One-Sample T Test

6 Friedman Test

7 Involvement

1 Consistency

2 Adabtability

3 Mission

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل