• فرضیه های پژوهش
  • بین تبلیغات موبایلی با نیات رفتاری مشتریان ارتباط هست.

  1-1) بین درک سهولت بهره گیری از تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان ارتباط هست.

  1-2) بین درک سودمندی تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان ارتباط هست.

  1-3) بین شرایط تسهیلی تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان ارتباط هست.

   

  • بین نیات رفتاری مشتریان و قصد خرید/ عدم خرید محصول ارتباط هست.

   

  1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

  1-8-1) تعریف مفهومی

  • تبلیغات موبایلی: تبلیغات موبایلی هر شکل از بازاریابی، تبلیغات یا ترفیع و فروش ،که مشتریان را مورد هدف دارد واز طریق کانال موبایل اجرا گردد(Tsang, 2004, P: 67).

   

  • درک سهولت بهره گیری: این متغیر معرف میزانی از باور افراد می باشد که مطابق آن بهره گیری از یک نظام خاص برحسب کوشش جسمی یا ذهنی و نیز یادگیری را مستلزم کوشش زیادی نمی دانند. نظام هایی که یادگیری و بهره گیری از آن ها دشوارتر می باشد، احتمال کمتری دارد که به گونه گسترده ای بهره گیری شوند (Stamoulis et al.., 2002, P: 2458).

   

  • سودمندی ادراک شده: این متغیر معرف اندازه باور افراد می باشد که بهره گیری از این فن آوری جدید عملکرد آن ها را افزایش دهد (Doll et al..,1998,P: 845).

   

  • شرایط تسهیلی: محیط های بیرونی کمک کننده به کاربران برای غلبه بر موانع و دشواری های بهره گیری از یک فن آوری اطلاعاتی (Gu et al.., 2009, P: 11609).

   

  • نیات رفتاری: نیات رفتاری عبارت می باشد از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت رسانی و اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش خواهند داد (Anderson and Mittal, 2000, p:521).
  • قصد خرید: زمانی که مصرف کننده به علت وجود بعضی خصوصیات در یک محصول آن را بر کالاهای موجود ترجیح داده و در سبد کالاهای انتخابی خود قرار می دهد و آنرا برای خرید انتخاب می کند (کاتلر و آرمسترانگ، 1388، ص 214).


   

  1-8-2) تعریف عملیاتی

  • تبلیغات موبایلی: سنجش این متغیر از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه تبلیغات بازرگانی انجام می شود که در غالب سوالات 14 تا 18 می باشد.

   

  • درک سهولت بهره گیری: سنجش این متغیر از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه درک سهولت بهره گیری انجام می شود که در غالب سوالات 19 تا 21 می باشد.

   

  • سودمندی ادراک شده: سنجش این متغیر از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه سودمندی ادراک شده انجام می شود که در غالب سوالات 22 تا 25 می باشد.

   

   شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شرایط تسهیلی: سنجش این متغیر از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه شرایط تسهیلی انجام می شود که در غالب سوالات 26 تا 30 می باشد.

   

  • نیات رفتاری: سنجش این متغیر از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه نیات رفتاری انجام می شود که در غالب سوالات 9 تا 13 می باشد.

   

  • قصد خرید: سنجش این متغیر از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه قصد خرید مشتری انجام می شود که در غالب سوالات 1 تا 8 می باشد.

   

  1-9) قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش

  گستره این پژوهش در سه قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

   

  قلمرو موضوعی – قلمرو موضوعی این پژوهش رفتار سازمانی و مدیریت بازرگانی می باشد که در زمینه آن به مطالعه سازه هایی زیرا، تبلیغات موبایلی، نیات رفتاری و قصد خرید مشتریان پرداخته می گردد.

   

  قلمرو زمانی – مطالعه در مورد پژوهش و جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش در سال 93 -1392 صورت گرفته می باشد .

   

  قلمرو مکانی – قلمرومکانی این پژوهش مشتریان فروشگاه های پوشاک مردانه  رشت می باشد.

   متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  متن کامل