• سبک‌های تفکر: در این پژوهش سبک‌های تفکر به‌وسیله‌ی 65 سؤال که توسط استرنبرگ و واگنر[1] طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر قانونی: در این پژوهش سبک تفکر قانونی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (5 – 10- 14 -32 – 49) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر اجرایی: در این پژوهش سبک تفکر اجرایی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (8 -11 – 12 -31 – 39) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر قضایی: در این پژوهش سبک تفکر قضایی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (20 – 23 -42 – 51 – 57) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر مونارشی (تک‌قطبی): در این پژوهش سبک تفکر مونارشی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (2 – 43 – 50 – 54 – 60) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر سلسله مراتبی: در این پژوهش سبک تفکر سلسله مراتبی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (4 – 19 – 25 – 33 – 56) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر الیگارشی: در این پژوهش سبک تفکر الیگارشی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (27 – 29 – 30 – 52 – 59) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر آنارشی: در این پژوهش سبک تفکر آنارشی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (16 -21 – 35 – 40 -47) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر کل‌نگر: در این پژوهش سبک تفکر کل‌نگر به‌وسیله‌ی 5 سؤال (7 – 18 – 38 – 48 – 61) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر جزئی‌نگر: در این پژوهش سبک تفکر جزئی‌نگر به‌وسیله‌ی 5 سؤال (1 – 6 – 24 – 44 – 62) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر درونی: در این پژوهش سبک تفکر درونی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (9 – 15 -37 – 55 – 63) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر بیرونی: در این پژوهش سبک تفکر بیرونی به‌وسیله‌ی 5 سؤال (3 – 17 – 34 – 41 – 46) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • سبک تفکر آزاداندیش: در این پژوهش سبک تفکر آزاداندیش به‌وسیله‌ی 5 سؤال (45 – 53 – 58- 64 – 65) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سبک تفکر محافظه‌کارانه: در این پژوهش سبک تفکر محافظه‌کارانه به‌وسیله‌ی 5 سؤال (13 – 22 – 26 – 28 – 36) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • پذیرش تغییر سازمانی: در این پژوهش پذیرش تغییر سازمانی به‌وسیله‌ی 18 سؤال که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد
 • توجه عاطفی: در این پژوهش توجه عاطفی به‌وسیله‌ی 6 سؤال (1-2-3-4-5-6) که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • توجه شناختی: در این پژوهش توجه شناختی به‌وسیله‌ی 6 سؤال (7-8-9-10-11-12) که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • توجه رفتاری: در این پژوهش توجه رفتاری به‌وسیله‌ی 6 سؤال (13-14-15-16-17-18) که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می گردد.
 • 1-8 چهارچوب فصول بعدی

  در این رساله به ترتیب در فصل دوم به تبیین و تشریح متغیرهای موردپژوهش می­پردازیم و در پایان فصل به نتایج تحقیقات داخلی و خارجی که متغیرهای پژوهش را مطالعه نموده­اند ارائه می­گردد. در فصل سوم روش پژوهش مورداستفاده، قلمرو زمانی و مکانی، مراحل انجام پژوهش، محدودیت­های پژوهش، روش­های تجزیه‌وتحلیل داده­ها، روش­های گردآوری داده­ها و ابزارهای مورداستفاده پرداخته می­گردد. فصل چهارم به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و فرضیات در سطح توصیفی و استنباطی اختصاص دارد و در فصل پنجم به نتیجه­گیری و بحث پیرامون نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیات و ارائه چند پیشنهاد کاربردی و پژوهشی  پرداخته می­گردد.

  [1]– Wagner

   متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  متن کامل