کرینر تصمیمات را از لحاظ سطح ابتکاری بودن به سه نوع معمول،  اصلاحی و نوآورانه و به لحاظ برد زمانی و تاثیرگذاری( سطح مدیریتی درگیر )به سه نوع روزانه، تاکتیکی و راهبردی تقسیم بندی می ‌کند(مدیریت و توسعه ،1390).

انواع سبک تصمیم گیری از دیدگاه اسنهارد:

اسنهاردبیان داشت که تفاوت های سبکهای تصمیم گیری مربوط به نسبت اطلاعات مورد بهره گیری و جایگزین ها و ترکیب داده های چندگانه می باشد . یکی از خصوصیات جالب تئوری اسنهارد تصوریست که مخالف تئوری تصمیم سنتی می باشد.وقتی تصمیم گیرندگان از اطلاعات زیادی بهره گیری می کنند، به انتخابهای زیادی توجه می کنند وتلاش می کنند تا داده هارا ترکیب کنند وسرعت تصمیم لزوماً کم نیست. وقتی شخصی دریک حوزه آگاهی و دانش دارد،  حتی وقتی منابع ورودی چندگانه مورد توجه قرار می گیرد، می تواند تصمیمات سریعی اتخاذ کند (تاتوم و همکاران ، ٢٠٠٣).

انواع سبک تصمیم گیری از دیدگاه محمد باقریان و همکاران:

محمد باقریان و همکاران ( ١٣٨٠ ) سبکهای تصمیم گیری را به ده سبک تقسیم میکنند :

١) عقلایی :

در این سبک فرد با در اختیار داشتن تمامی اطلاعات لازم و تجزیه و تحلیل تمامی گزینه ها وپی آمدهای هر یک، یک راه راکه بهترین می باشد برمی گزیندکه دارای هشت مرحله می باشد و به دو بخش شناسایی مسئله و حل آن تقسیم میشود .

٢) عقلایی محدود :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عقلانیت بشر محدود می باشد واین محدودیت ناشی از ذهن آدمی می باشد که نمی تواندتمامی راه حل های ممکن برای حل یک مسئله را بشناسد و مطلوبیت و عواقب ناشی از انتخاب هر یک از راه حل ها را به گونه کامل و به درستی پیشبینی کند.پس نمی توان تصمیمی گرفت که در هر زمان و مکان بهترین تصمیم به شمار بیاید .

٣) علمی تصمیم گیری :

این سبک شبیه روش عقلایی می باشد که در آن از آمار و ریاضی و شبیه سازی و کامپیوتر بهره گیری می کنند و در جایی کاربرد دارد که مسائل قابل تجزیه و تحلیل بوده و متغیرها را نیز بتوان مورد شناسایی قرار داد.

4) کارنگی :

سبک کارنگی به وسیله ریچارد سیرت،  جیمز مارچ و هربرت سایمون ارائه گردید.آنان نشان دادندکه در تصمیماتی که در سازمان گرفته می شوندتعدادزیادی مدیر دخالت دارند وتصمیم نهایی مبتنی بر نوعی ائتلاف می باشد که بین مدیران به وجود می آید.این ائتلاف عبارت می باشد از همکاری تعدادی از مدیران که درمورد هدفهای سازمان و اولویتها توافق نظر دارندکه این توافق نظر شرط کیفیت آن تصمیم به شمار نمی آید .

5)تصمیم گیری مرحله ای :

تصمیمات مهمی که در سازمات های بزرگ گرفته می گردد به صورت یک سلسله تصمیمات کوچک بوده و در مجموع به صورت یک تصمیم عمده درمی آیند که شامل سه مرحله  شناسایی ، ارائه راه حل و انتخاب می باشد

۶) ادغام فرآیند مرحله ای و کارنگی :

هنگامی که دو بخش فرایند تصمیم گیری یعنی شناسایی مسئله و حل مسئله بصورت همزمان بسیار نامطمئن باشد،   الگوی کارنگی در مرحله شناسایی مسئله و الگوی مرحله ای در بخش حل مسئله چاره ساز خواهند بود و حالتی ترکیبی ایجاد می کنند .

٧)مدل سطل زباله [1]:

ویژگی این سبک این می باشد که فرآیند تصمیم گیری به عنوان یک سلسله مراحل پیاپی نیست که با مسئله یا مشکلی شروع گردد و با یک راه حل به پایان برسد. در واقع ممکن می باشد فرآیند شناسایی مسئله و ارائه راه حل هیچ ارتباط ای با هم نداشته باشند .(سلمانی،1384) از این سبک به نام “کشکول” نام برده می باشد و اظهار می کندکه این سبک،  بیشتر

در سازمان هایی مورد بهره گیری قرار می گیرد که برای تحقق اهداف اختلاف نظر هست، ارتباط علت و معلولی به دلیل فقدان شناخت بین معضلات و راه حل مستقر نمی گردد، سازمان به معضلات به دلیل ناتوانی در حل آن ها خو گرفته می باشد و آمار جابجایی و ترک سازمان بالاست.

٨)تصمیم گیری اقتضایی :

مبتنی بر این اصل می باشد که کاربرد هر تصمیم یا روشی به وضعیت محیط یا شرایطی بستگی داردکه سازمان در آن واقع شده می باشد . دو ویژگی سازمانی که در تعیین روش تصمیم گیری تأثیر مهمی اعمال می کنند عبارتند از : توافق نظر در مورد هدف و دانش فنی در مورد شیوه های تامین آن هدفها

 

 

 

 

٩) تصمیم گیری در بحران :

در اینجا ماهیت مسئله و شرایط محیطی محورکانونی تحولات می باشد وکیفیت تصمیم گیری تابع سه عامل قرار گرفته می باشد : کیفیت اطلاعاتی که وارد فرآیند تصمیم گیری می گردد، اظهار صحیح و روشن هدف و قوه درک وتوان ذهنی و شعور تصمیم گیرنده .

١٠)تصمیم گیری در نظریه آشوب :

در این نظریه به وضعیتی آشوبی یا بی نظم گفته می گردد که به علت عدم وجود قوانین مشخص، امر پیشبینی میسر نیست و یکی از مفروضات این نظریه این می باشد که بین پدیده ها ارتباط خطی وجود ندارد.پس نمی توان طریقه گذشته را به حال و آینده تسری داد .

[1] Garbage can model

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل