این پژوهش که بین کارکنان شهرداری رشت انجام می شود با فرضیه های ذیل انجام خواهد گرفت. متشکل از دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی :

فرضبه یک اصلی: اعتماد به سرپرست ارتباط میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی را میانجی می‎کند.

  • اعتماد به سرپرست ارتباط میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی فرد محور را میانجی می کند.

2-2اعتماد به سرپرست ارتباط میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمان محور را میانجی می کند.

فرضیه دو اصلی: عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارد.

2-1عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی فردمحور تاثیر دارد.

  • عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمان محور تاثیر دارد.

 

1-6) اهداف پژوهش

در این پژوهش به مطالعه این که آیا اعتماد نقشی در ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت دارد پرداخته شده می باشد. این اهداف به صورت نمونه در ذیل نظاره می گردد:

  • مطالعه ارتباط درک عدالت سازمانی و بروز رفتار شهروندی
  • مطالعه تاثیر متغیر اعتماد بر ارتباط بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه پیشنهاد و راهکار برای بهبود کیفیت تبادلات جهت افزایش رفتارهای شهروندی در سازمان

 

 

1-7) تعاریف متغیرها

1-7-1) رفتار شهروندی سازمانی سازمان محور

عملیاتی:

آریه و همکارانش در سال2007رفتارهای سازمانی سازمان محور را رفتارهایی تعریف می کند که به سمت افراد خاصی هدایت نشده اند، اما ارتباط بسیاری با تقویت استانداردهایی برای توجه، وقت شناسی و نگهداری منابع سازمانی و زمان دارند.(Decoster، Stouten، Camps، 2014)

اورگان در سال 1988 به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی در مورد کارایی و اثربخشی سازمانی، نوآوری و سازگاری در سازمان های گوناگون تصریح کرده می باشد. ویلسون  نیز رفتار شهروندی سازمانی را نوع خاصی از رفتارهای کمکی می داند که می تواند به عنوان فعالیت هایی که دربردارنده یک تعهد بزرگتر از مساعدت خوانگیخته که شخص آزادانه به سود شخص دیگر، گروه، سازمان و اهداف دیگری با آن ها همکاری می‎کند، تعریف می گردد (Liang، 2012).

مفهومی:

رفتارهای شهروندی سازمانی معمولاً با پاسخگویی اجتماعی یا کارهای اجتماعی در ارتباط هستند. رفتارهای شهروندی سازمانی عملکرد موثر سازمانی و گروه را ارتقا می دهد. پودساکوف  و همکارانش در سال 2000 نشان دادند که حدوداً سی بعد مختلف بالقوه از رفتارهای شهروندی در ادبیات موضوع در نظر گرفته شده می باشد.

 

1-7-2) رفتار شهروندی  سازمانی فرد محور

عملیاتی:

آریه و همکارانش در سال 2007 رفتار شهروندی سازمانی فردمحور را مستقیماً مزایای افراد خاص در سازمان دانسته که تاکید بر درون فردی بودن آن دارد. (Decoster، Stouten،Camps،2014)

فعالیت های مرتبط با تأثیر که فراتر از انتظارات وظیفه توسط فرد انجام می گردد به عنوان رفتارهای فراتر از تأثیر تعریف می گردد. این دسته از رفتار ها در مواردی و توسط بعضی از نویسندگان به عنوان رفتار شهروندی فردی در نظر گرفته می گردد. (رفیعیان, 1388)

مفهومی:

رفتارشهر‌وندی اگرچه امروز به همراه مفاهیم مدرن و در قالبی نو به مخاطبان عرضه می گردد اما اخلا‌ق و رفتار همیشه یک قلمروی مهم در زندگی اجتماعی و معرفتی هر فرد شناخته می گردد و چه بسا حتی پیش از هرچیز یک وسیله تنظیم‌کننده در روابط اجتماعی بشر‌ها نیز تلقی گردد، اخلا‌ق در شکل اجتماعی‌اش یک ضرورت می باشد. بایستی گفت رفتار هر کس در جامعه عرضه‌کننده گونه‌ای از روابط عیان و پنهان موجود در همان جامعه می باشد، زیرا به هر حال بشر معلول اجتماع می باشد و اجتماع در قبال او دارای مسوولیت. هرچند این واقعیت هیچگاه نمی‌تواند توجیهی بر رفتار‌های قانون‌شکنانه و نادرست او به بهانه تاثیرگرفتن از جامعه و یا گرفتن انتقام از آن گردد. به هر حال این امری انکارناشدنی می باشد که هرگاه عملی غیراخلا‌قی از کسی سر بزند، آنکه نخست متهم اصلی به شمار خواهد رفت خود او خواهد بود که بایستی پاسخگوی کردار نادرست خویش باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل