هدف اصلی از انجام این پژوهش را می‌توان مطالعه، مطالعه و شناسایی و تبیین عناصر و ابعادمختلف سبکهای رهبری  و ارتباط این سبکها با  عملکرد مدیران مدارس دانست که  شاید اساسی ترین مسئولیت مدیران بهبود وارتقاء کارکرد و عملکرد کاری آنان باشد .

علیهذا اهم اهداف اساسی جهت پژوهش در قالب موارد زیر قابل ارائه می باشد:

1- سنجش ارتباط بین سبک رهبری وعملکرد مدیران  مدارس متوسطه.

2- سنجش  عملکرد مدیران  مدارس متوسطه .

3- – سنجش  سبک های رهبری در  مدیران  مدارس متوسطه  .

1-5) چارچوب نظری پژوهش

هر پژوهش به یک چاچوب نظری نیاز دارد، چارچوب نظری الگویی می باشد که فرد پژوهشگر بر اساس آن درمورد روابط و عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند. به گونه کلی می توان گفت: چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر روی آن قرار داده می گردد.(خاکی،1387، ص 163)

در  اکثر تحقیقات مربوط به ارتباط سبکهای رهبری  مدیران وعملکرد آنان به جنبه های مختلف این ارتباط و نیز اثر آن بر نتیجه کار و عملکرد زیر دستان تاکید شده می باشد مانند این جنبه ها، ایجاد روابط انسانی مطلوب از عوامل موفقیت برای وا داشتن نیرو ها به کار تاکید شده می باشد .

در تحقیقات هرزبرگ عوامل برانگیزاننده و رشد دهنده عملکرد کارکنان ،استقرار روابط متقابل دوجانبه سرپرستان ومرئوسان و در نظر داشتن شرایط کاری ، مقام ، منزلت و اهمیت روابط مطلوب مدیران با زیردستان مد نظر بوده می باشد و در نظر داشتن این عوامل از نارضایتی شغلی جلوگیری کرده و عملکرد زیر دستان را تحت تاثیر می گذارد .

آزمایشات هاثورن بر خلاف انتظار صاحبان کارخانه وسترن الکتریک که عوامل مادی و فیزیکی را سبب رضایت مندی و بهبود عملکرد می پنداشتند نشان داد که عوامل دیگری مانند روابط انسانی ، جو سازمانی دوستانه ،مشارکت و اعمال روشهای انسانی قابل قبول و … عوامل موثر بر افزایش تولید و بهبود عملکرد زیر دستان می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نظر گریس آر جریس وظیفه رهبر ایجاد جو گرم سازگار و یا متجانس می باشد که در آن افراد بتوانند با آزادی نسبی ،احساسات ،عواطف و نگرشهای خود را اظهار کنند .

طبق نظر میرکمالی در مدیریت آموزشی جو متجانس اهمیت بسیار دارد و زمینه وشرایطی بین ویژگی های محیط و خصوصیات فرد و تطابق و همخوانی بین آنها به وجودمی آورد که مدیر در آن تأثیر اساسی دارد .

در تحقیقی در سال 1388 ه .ش دکتر طاهر روشندل اربطانی استاد یار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،گروه مدیریت با عنوان ((مطالعه عوامل موثر برعملکرد مدیران کتابخانه های عمومی سطح شهر تهران)) مشخص شده که بالا بودن سطح تعلق شغلی میان مدیران عامل کلیدی در تعیین سطح عملکرد آنها بشمار می رود زیرا در فردی که نسبت به شغل خود توجه مثبت ندارد نمی توان عملکرد و بهره وری  خوبی انتظار داشت وکارکنان  شغل خود را معرف خود دانسته و به آن علاقه دارند .

و نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپرمن نشان داد که بین وجود توجه مشتری مدار در مدیران کتابخانه های مورد مطالعه ، اندازه تعلق شغلی آنان ،اندازه آموزش های ضمن خدمت مدیران وسرانه بالای مطالعه در جامعه و عملکرد مدیران کتابخانه  ها ارتباط معنا دار مستقیم و جود دارد در حالی که بین اندازه بودجه اختصاصی و جایگاه اجتماعی کتابداران در جامعه وعملکرد مدیران مذبور ارتباط معنا داری نظاره نمی گردد . نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که بعد(( محتوایی)) مانند عوامل انسانی و روابط انسانی در سازمانها مانند نگرشها، ادراکات و هرچیز که مربوط به نیروی انسانی می باشد  مهمترین بعد بر عملکرد مدیران کتابخانه  های عمومی شهر تهران بوده می باشد[1] .

.[1] فصلنامه بصیرت ، سال هفدهم ، شماره 45 ، بهار 89

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل