گزارش‌های مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری می باشد که از اهداف عمده‌ی آن تهیه اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی می باشد.لازمه‌ی دستیابی به این هدف ارائه اطلاعاتی شفاف می باشد به گونه‌ای که نیاز تصمیم‌گیری بهره گیری‌کنندگان را محقق ساخته و تقارن اطلاعاتی را بین آنها مستقر سازد تا بدین ترتیب سرمایه گذاران بالقوه را جذب بازار سهام نموده و همچنین سهامداران را به معاملات بیشتر متمایل کرده که منجر به دادوستد سهام و در نهایت افزایش نقدشوندگی و کاهش ریسک نقدشوندگی خواهد گردید.اهداف کاربردی پژوهش نیز بصورت زیر می باشد:

1- سنجش اندازه شفافیت سود شرکتها

2- سنجش اندازه ریسک نقد شوندگی شرکتها

3- سنجش ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها

4- سنجش ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها با در نظر داشتن اندازه شرکت و اهرم مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6) فرضیات پژوهش :

شفافیت سود با ریسک نقدشوندگی سهام ارتباط معنادار معکوس دارد»

  • کاهش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدشوندگی را افزایش می دهد .
  • بین شفافیت سود شرکتها و ریسک نقدشوندگی با در نظر داشتن اندازه شرکت ارتباط هست.
  • بین شفافیت سود شرکتها و ریسک نقدشوندگی با در نظر داشتن اهرم مالی ارتباط هست.

 

1-7) تعریف متغیرها:

1-7-1) نقد شوندگی:

عدم نقدشوندگی مطابق مدل آمهیود، به صورت نسبت متوسط قدر مطلق بازده سالانه به حجم (دلاری) معامله در آن روز تعریف می گردد یعنی

 

 

 

 

1-7-2) شفافیت سود:

بارت و همکاران برای اندازه گیری شفافیت سود از ارتباط سود و بازده سهام شرکت بهره گیری کرده اند، به گونه ای که اگر سود و تغییر در سود با بازده سهام به گونه هم زمان تغییر کند(با در نظر گرفتن شاخص ضریب تعیین) سود شرکت شفاف می باشد.

1-7-3) سازمان بورس اوراق بهادار :

بازار متشکل و رسمی می باشد که در آن خرید و فروش سهام شرکتها  یا اوراق قرضه دولتی یا خصوصی تحت ضوابط معین انجام میشود. مشخصه مهم آن طرفداری قانونی از صاحبان پس اندازها یا سرمایه های راکد می باشد . بورس مرجع رسمی و مطمئنی می باشد برای جذب سرمایه افراد و بخش های  خصوصی بمنظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت  .شرکت های پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران جامعه پژوهش می باشد

1-8) قلمرو پژوهش:

گستره این پژوهش در 3 قلمرو  موضوعی، زمانی و مکانی قرار دارد:

قلمرو موضوعی: این پژوهش ارتباط کاهش شفافیت سود شرکتها و ریسک نقدشوندگی می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش شرکت های پذیرفته شده از سال 1382 تا 1390 می باشد

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل