از آنجا که نیروی انسانی محور کلیه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و…می باشد. لذا سرمایه گذاری در این منبع و مدیریت صحیح آن، یکی از اهداف مهم توسعه همه جانبه به شمار می رود. به طوری که کشورهای پیشرفته نیز آغاز در تربیت نیروی فنی و تخصصی خود پیشقدم بوده و سپس به توسعه اقتصادی صنعتی نایل شده اند، بر این اساس امروزه اندازه اطلاعات علمی و مهارت های فنی منابع انسانی خود به عنوان یکی از معیارهای توسعه یافتگی هر کشور به حساب می آید(عربی نژاد، 1375).

برای اجرای موفق هر فعالیت علاوه بر منابع مالی و وسایل و ابزار کار نیروی انسانی کارآمد تأثیر اساسی را اعمال می کند(رابرت اونز، 1987).

در جامعه کنونی هیچ انسانی وجود ندارد که در طول حیات خود صدها بار با سازمان ارتباط نداشته باشد. رویکرد سازمان ها وابسته به مدیریت آن هاست. مدیران ناگزیرند برای دستیابی به اهداف سازمان اصول و مفاهیم علمی را به کار بسته و با منطقی صحیح در کاربرد آن ها دقت کافی به اقدام آورند به همین دلیل مدیران بایستی همیشه آن چیز که را به صرف  و صلاح سازمان می باشد انجام داده و از بروز تمایلات شخصی خود که با موازین اصول مدیریت مغایرت داشته باشد دوری گزینند(پرهیزگار، 1373).

همواره در پس هر رویکردی، تصمیم یا تصمیماتی وجود داردکه نوع رویکرد را مستقیماً تحت تاثیر قرار می دهد. شناخت سبکها وفرآیند تصمیم گیری در راستای بهبود تصمیماتی که توسط مدیران اتخاذ می گردد، می تواند منجر به بهبود رویکرد بانکها گردد، از آنجاکه در اغلب سازمان ها و حتی در بانک ها از توانایی های کارکنان بهره گیری بهینه نمی‌گردد و مدیران قادر به بکارگیری ظرفیت های بالقوه آنان نیستند، آنها با در نظرگرفتن این رویکردها میتوانند تصمیم درستی بگیرند(گرجی، 1389).

در این فصل از پژوهش، با در نظر داشتن موضوع پژوهش که((مطالعه ارتباط بین سبک تصمیم گیری مدیران وتجزیه وتحلیل رویکرد مالی بانکهای تجاری ))می باشد، در این بخش به مطالعه سیر تحول، مدل و تئوری، آثار و تبعات و بستر وپیشینه پژوهش اختصاص داده شده می باشد.

مطابق نظر رابینز(1998) تصمیمات، انتخاب هایی هستند که از بین دو یا چند گزینه اتخاذمی شوند و در واکنش متقابل به یک مشکل گرفته می شوند(استینبرگ، ٢٠٠٣).[1]

تصمیمات برای اداره کردن، یک تأثیر محوری دارند( آدایر، 1985) .

تصمیم گیری عقلایی : دیدگاه های منطقی وساختار مند به تصمیم گیری

تصمیم گیری شهودی : تکیه بر ظن، احساس وادراک درتصمیم گیری ها

تصمیم گیری وابسته : تکیه بر راهنمایی وپشتیبانی دیگران در تصمیم گیری ها

تصمیم گیری اجتنابی : به تعویق انداختن یا اجتناب از تصمیم گیری

تصمیم گیری فوری: تمایل بر تصمیم گیری ناگهانی وبدون تفکر قبلی ( اسپایسر وسادلراسمیت، ٢٠٠۵)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در هر جایگاه مدیریتی، یک تصمیم یا مجموعه ای از تصمیمات بایستی برای اجرا در اولویت باشند.نتیجه نیز بر حسب موفقیت یا شکست، بستگی به خود تصمیم واثربخشی اجرای آن دارد (ویلهلم استینبرگ، ٢٠٠٣)

تصمیم گیری موثر، یکی از مهارت های مهم شغلی وزندگی به شمار می رود. همان گونه که(اسکات وبروس، ١٩٩۵) ذکر کردند، در مقایسه با توجهی که به شغل و شرایط تصمیم شده می باشد، توجه کمی به خصوصیات تصمیم گیرندگانی که نتایج تصمیمات را تحت تاثیر قرارمی دهند، شده می باشد. اما اخیرًا محققان بر خصوصیات تصمیم گیرندگان تمرکز کرده اند(رابرت لو، 2000).

علاقه مدیران به تصمیم گیری وحل معضلات، سابقه تاریخی دارد .دلیل چنین علاقه ای نیز روشن می باشد. تصمیم گیری یک فعالیت بنیادی می باشد که رویکرد را تحت تاثیر قرار می دهد.کیفیت تصمیمات مدیران، یک  عامل  بزرگ در تعیین رویکرد می باشد که بوسیله توجهی که به تصمیمات خاص شده، بدست آمده می باشد. به نظر می رسد که سبک تصمیم گیری بر رویکرد تاثیرگذار می باشد( فردریک راس وهمکاران، ١٩٩۶).

کیفیت تصمیم گیری در سازمان ها، بستگی به انتخاب اهداف مناسب و تعیین ابزار رسیدن به آن ها را دارد.  مدیران با ترکیب بهینه فاکتورهای رفتاری وساختاری، می توانند احتمال اتخاذ تصمیمات با کیفیت را افزایش دهند.کیفیت تصمیمات، نه تنها احتمال اخذ تصمیمات خوب را افزایش می دهد،  بلکه نقطه آغازی می باشد برای اتخاذ تصمیمات موثراست( ویلهلم استینبرگ، ٢٠٠٣).

پژوهشهای قبلی برروی این موضوع استوار بود که افراد برای انتخاب بهینه، تئوری های اصلی را دنبال می کنند در حالی که تحقیقات جدید، بیشتر بر روی این موضوع توجه دارندکه چگونه مشکل تصمیم و شرایط تصمیم گیری، فرایند تصمیم را تحت تاثیر قرار می دهد(پیتر تونهلم، ٢٠٠۴).

تصمیم گیری با اطلاعات وکنترل در ارتباط می باشد. بسیاری از فرهنگهای سازمانی، کوشش می کنند تا تمرکز کنترل را با مدیریت حفظ کنند و پس با دادن دستورها وساختارها، تقویت رامحدود می کنند تا بلکه تصمیمات موثر را دربین کارمندان تسهیل کنند(درویش یوسف، 1998).

با مطالعه های صورت گرفته توسط محقق بر روی منابع و مآخذ پژوهش که بیشترآن ها در خارج ازکشور انجام شده اند،  طبقه بندی های مختلفی در مورد سبکهای تصمیم گیری وجود داردکه شاید بتوان گفت روح و اساس همه آن ها مشابه می باشد. قبل از اظهار این طبقه بندی ها، سبک تصمیم گیری تعریف می گردد.

[1] Wilhelm Steinberg

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل