هدف کلی: مطالعه ارتباط بین تورم درامدهای نفتی و رشد اقتصادی و سهم خانوارها در هزینه های درمانی

 

1-5 سؤالات پژوهش:

 

-آیا بین نرخ رشد اقتصادی و نفاضل بین نرخ رشد  تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی ارتباط هست؟

آیا بین درامدهای نفتی و نفاضل بین نرخ رشد  تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی ارتباط هست؟

 

1-6  فرضیه‏های پژوهش:

– بین نرخ رشد اقتصادی و نفاضل بین نرخ رشد  تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی ارتباط هست

– بین درامدهای نفتی و نفاضل بین نرخ رشد  تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی ارتباط هست

 

7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تورم: تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص می باشد. نرخ تورم برابر می باشد با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده می باشد.
آزمون دیکی فولر : آزمون ریشه واحد، یکی از معمولی ترین آزمون هایی می باشد که امروزه برای تشخیص مانایی ( سکون) یک فرآیند سری زمانی مورد بهره گیری قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار می باشد که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول آزمون ریشه واحد باشد، در آن صورت، سری ناماناست.

 

مخارج درمانی خانوارها: مخارجی که خانوارهای ایرانی در طول یکسال صرف درمان  می کنند.

رشد اقتصادی: درصد افزایش سالیانه در تولید ناخالص داخلی

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل