پژوهش حاضر بر مبنای نتیجه یا دستاورد از نوع کاربردی می باشد زیرا هدف از پژوهش حاضر توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص بوده و به قصد کاربرد نتایج یافته های آن برای حل معضلات خاص درون سازمانی انجام می گردد. لذا پژوهش حاضر بر مبنای اهداف پژوهش از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) و از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی به حساب می آید.

پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هائی می باشد که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فراگرد تصمیم گیری باشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه ی تحقیقاتی می باشد که در آن ها کوشش می گردد ارتباط بین متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف یا تعیین گردد (دلاور، 1388: 184).

در واقع پژوهشگر در این پژوهش کوشش کرده به شناسائی و تعیین ارتباط بین سازه های اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی بپردازد و وجود یا عدم وجود یک ارتباط ی مثبت و معنی دار میان این متغیرها را مورد مطالعه قرار دهد.

جامعه ی آماری پژوهش حاضر را، کلیه ی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شهرستان شاهرود تشکیل می دهند که تعداد آن ها در فاصله ی زمانی انجام پژوهش 275 نفر بدست آمده می باشد. برای محاسبه ی حجم نمونه ی آماری از فرمول کوکران بهره گیری شده می باشد. بر این اساس حجم نمونه ی آماری 160 نفر بدست می آید. به مقصود انتخاب نمونه ی آماری از جامعه ی آماری مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد.

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از دو روش بهره گیری شده می باشد:

  • روش کتابخانه ای: از این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ی ادبیات و پیشینه ی پژوهش بهره گیری گردید. لذا با مطالعه ی کتاب ها، مقالات، نشریات، پایان نامه ها و تحقیقات دیگر پژوهشگران و همچنین جستجو در اینترنت اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.
  • روش میدانی: یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه ای می باشد (سرمد و همکاران، 1386: 141). در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری نظرات گروه نمونه بهره گیری شده می باشد. پرسش نامه ی پژوهش حاضر دارای دو بخش می باشد:
  • بخش اول: نامه ی پژوهشگر و معرفی پژوهشِ در حال انجام به مخاطبان.
  • بخش دوم: سؤالات (گویه های) پرسشنامه، این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت می باشد:
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) سؤالات عمومی: این بخش، مشخصات دموگرافیک گروه نمونه (اطلاعاتی نظیر سن، جنسیت، اندازه تحصیلات، و وضعیت استخدامی و سابقه ی کار) را در بر می گرفت.

2) سؤالات اختصاصی: در این بخش، پژوهشگر از سه پرسشنامه ی استاندارد:

  • پرسشنامه ی اعتماد سازمانی گری رودر (2003) با 34 سؤال،
  • پرسشنامه ی عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) با 19 سؤال؛
  • و پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980) با 26 سؤال بهره گیری نمود.

جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی شامل (نمودارها، جداول فراوانى، میانگین، انحراف معیار) و از تکنیک های آمار استنباطى شامل آزمونهای پارامتریک، آزمون T یک نمونه ای (آزمون میانگین یک جامعه)، آزمونT  دو نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین دو جامعه) و آزمون T چند نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA))،آزمون توکی، همبستگی و رگرسیون چندگانه (به شیوه ی گام به گام) بهره گیری شده می باشد. همچنین در تحلیل داده های آماری از بسته ی نرم افزاری SPSS نسخه ی 19 بهره گیری گردید.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل