• رفتار شهروندی سازمانی سازمان محور که منافع سازمانی به گونه کلی همچون داوطلب شدن برای به کارگیری در گروه ها می باشد.
  • رفتار شهروندی فردمحور که منافعی که به صورت فردی هدایت شده در سازمان ها هم زیرا نوع دوستی و کمک های درون فردی.

هالبسنبر و بولر[1] در سال 2007 اظهار کردند که کارمندی که به گونه احساسی کارهای رویه ای از خود نشان می دهد، عملکرد رفتارهای شهروندی سازمانی خود را برای به دست آوردن طرفداری اجتماعی بالا برده می باشد. سالامی در سال 2007 دریافت که حرکات رویه ای به گونه منفی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد و حرکات شدید و عمیق به گونه مثبت با آن در ارتباط هستند.(Arshadi&Danesh، 2013)

 

2-1-4-1) رفتار شهروندی سازمانی فرد محور

رفتارهای شهروندی سازمانی فرد محور شامل کارهای فردی ای می باشد که با بصیرت انجام می گردد و با سیستم پاداش دهی سازماندهی نشده اند و تشویق به ثبات برای کارامدی سازمان در حال کار دارد.(Chiburu، Harrison، 2008)

سومک و دراچ [2]در سال 2004 پیشنهاد کردند که خودمختاری و استقلال با وظایف فردی در ارتباط هستند و این ویژگی ها در درجه اول میان انتخاب کار و رفتارهای کمک کننده اعتدال مستقر کرده و سازمان را به سمت همکاری های فردی هدایت می کند. (Runhaar، Konermann& Sanders، 2013)

رفتارهای فرانقشی تأثیر هایی هستند که نیازمند پاداش دهی نیستند پس هسته روانشناسی و اجتماعی سازمان را تقویت می کنند. این رفتارها بر اساس منافع فرد و شاید همکاران یا سرپرستان سازمانی طبقه بندی شده اند. این رفتارها رفتارهای شهروندی سازمانی فردمحورند یعنی رفتارهایی که به گونه فردی هدایت شده اند.(Liguori& Melarly، 2013)

آلن در سال 2005 افراد با شخصیت فعال بالا را افرادی تعریف نمود که می خواهند جایگاه ها و محیطشان را تغییر دهند، چه با جایگاهی از دانش که در سازمان به دست می آورند و چه با رها کردن سازمان. آن ها همچنین می خواهند که رفتارهایی با منافع اجتماعی بالا در محیط های کاری برای لذت بردن از کار ایجاد کنند Liguori &Melarly،2013)).

این افراد می خواهند که تعمداً موجب پیشرفت اطرافشان باشندزیرا شرایط مناسبی را آفریدهو برای رسیدن به آن کوشش می کنند. این افراد که رفتارهای شهروندی فردمحور دارند به سمت زندگی سازمانی فعالیت کرده و دیدگاه های خود را ارائه می دهند. (Liguori& Melarly، 2013)

بر اساس تعریف آریه[3] و همکارانش در سال 2007 رفتارهای شهروندی سازمانی فردمحور، مزایای افراد خاص در سازمان می باشد. در این تعریف تاکید بر درون فردی بودن می باشد. رفتارهای شهروندی سازمانی فردمحور برچسب هایی مثل وابستگی به رهبر را بر خود می گیرد در حالی که رفتارهای شهروندی سازمان محور برچسب وابسته به سازمان را بر خود دارد.(Decoster، Stouten& Camps، 2014)

 

2-1-5) عوامل موثر بر رفتار شهروندی

با مطالعه پژوهش ها می توان عوامل موثر بر رفتار شهروندی را در سه طبقه عوامل فردی، مدیریتی و عوامل سازمانی قرار داد که عبارت اند از:

 

 

 

2-1-6) زمینه های کمک رسانی رفتار شهروندی

بعضی از زمینه هایی را که رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمانی کمک می کند، می توان در قالب موارد زیر اختصار نمود:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان
  • آزاد کردن منابع سازمانی برای بهره گیری مقاصد مولدتر
  • کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که جنبه نگهدارندگی دارند.
  • تقویت توانایی سازمانی برای جذب و نگهداری کارکنان کارامد
  • افزایش ثبات عملکرد سازمان ها

توانمند سازی سازمان برای انطباق موثرتر با تغییرات محیطی(طبرسا و رامین مهر، 1389).

[1] Halbesleben & Bowler

[2] Somech & Drach

[3] Aryeyee

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل