مطالعه فرهنگ­های سازمانی در سطوح تحلیل مختلف (سازمانی در برابر اجتماعی)، رویکردهای روش­شناختی متفاوت (مفهومی، کیفی و کمی) و سازه­های مرتبط متنوع به انجام رسیده می باشد(حسینی و همکاران، 1389، 56).

به گفته یکی از صاحب­نظران برجسته، فرهنگ سازمانی عبارت می باشد از الگویی از پیش­فرض­های اساسی که گروهی خاص در مواجه با معضلات برای انطباق خود با محیط بیرونی و دستیابی به یکپارچگی و انسجام درونی، خلق، کشف یا ایجاد کرده می باشد. الگویی که کارکردی خوب داشته، کسب اعتبار نموده و می­توان آن را به عنوان راهی درست به اعضای سازمان آموخت تا از همان زاویه و در همان قالب بیندیشند و احساس کنند و اقدام نمایند(شین[1]، 1990، 110).

مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان یک عنصر اساسی در مطالعه مؤسسات آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته می باشد. ظهور مفهوم فرهنگ در تحقیقات آموزش عالی را بایستی در گرایش دانشمندان علوم اجتماعی به مطالعه فرهنگ سازمانی جستجو نمود. اغلب مطالعه­ها درمورد فرهنگ سازمانی در پی کشف و تفسیر بن­مایه­های فرایندهای سازمان هستند. فرهنگ سازمانی در کارکنان این توانایی را پدید می­آورد تا بازدارنده­های بنیادی بقا و سازگاری با محیط را از میان بردارند، فرایندهای درونی را پی افکنند و سرانجام، سازگاری و بقای سازمان را در بستر زمان پابرجا سازند(مظفری و همکاران، 1387، 6).

1-1-1. تعریف فرهنگ سازمانی

تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به اقدام آمده می باشد. بعضی فرهنگ سازمان را یک نظام اعتقادی می­دانند که بین اعضای یک سازمان مشترک می باشد. بعضی آن را سلسله­ای از ارزش­های مشترک همبسته می دانند، که با مفاهیم نمادی زیرا داستان­ها، اسطوره­ها و تکیه­کلام­ها منتقل می­گردد. بعضی دیگر عقیده دارند، فرهنگ تنها راه منحصر به فردی می باشد که سازمان بر اساس آن فعالیت خود را انجام می­دهند. به­عبارتی، فرهنگ جنبه انسانی سازمان می باشد که با همبستگی هدف مشخص می­گردد. همچنین فرهنگ سیستمی می باشد متشکل از ارزش­ها (چه چیزی مهم می باشد و چه چیزی مهم نیست) و عقاید (چطور افراد اقدام می­کنند و چطور اقدام نمی­کنند) که در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می­نهد (منوریان و بختایی 1385، 7).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Shein

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل

دسته بندی : پایان نامه