1-2-      مدل پژوهش

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات می باشد، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر پژوهش و روابط میان آنها را مشخص می کند. به بیانی دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ایزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام پژوهش می باشد به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای پژوهش متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده می باشد و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه گردد (سکاران، 1390). هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد، لذا متغیر‌های پژوهش را می توان به تبیین زیر نام برد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عامل بیمه؛ عامل سیاست داخلی؛ عامل درون سازمانی؛ عامل  ساختاری .

 

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل استاندارد آنا سانکوسکا[3] (2013)

1-3-      سؤال های پژوهش

سؤال های پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

  1. آیا بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا ارتباط هست؟
  2. آیا بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا ارتباط هست؟
  3. آیا بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط هست؟
  4. آیا بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا ارتباط هست؟
  5. آیا بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط هست؟
  6. آیا بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط هست؟

[1] – Wang

[2] – Jiang & Li

[3] – Anna Sankowska,(2013), Relationships Between Organizational Trust, Knowledge Transfer, Knowledge Creation, And Firm’s Innovativenessthe Learning Organization, Vol. 20 No. 1,Pp. 85-100.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل