شیوه مناسب رهبری بر اساس شرایط و مقتضیات می باشد.
الف) سه عامل اثر گذار می باشد:1-عوامل مربوط به رهبر2- عوامل مربوط به پیروان 3- عوامل مربوط به شرایط و جایگاه
ب)شبکه مدیریت سه بعدی: سه بعد:1-سازمان گرایی 2-بشر گرایی 3-شرایط و جایگاه
پ)تطبیق جایگاه رهبری با سبک رهبری
تطبیق جایگاه:1-چگونگی ارتباط رهبر و پیرو 2-اندازه مشخص بودن ساختار و وظایف در سازمان 3-اندازه قدرت شغلی و قانونی رهبر
سبک رهبری:دو بعد و دو سبک آمرانه و بشر گرا

2-1-1-4)نظریه مسیر – هدف:

این نظریه بر اساس مدل انگیزشی انتظار و احتمال اظهار شده و بر این نظر استوار می باشد که رفتار رهبری زمانی برای پیروان قابل قبول می باشد که منبع رضایت و انگیزه باشد. پس در مسیر- هدف وظیفه رهبری شناخت عوامل محیطی و پیروان به مقصود ایجاد انگیزه در آنان برای نیل به اهداف سازمانی می باشد.

2-1-1-5) نظریه دوره زندگی(بلانچارد):

دو سبک وظیفه مدار و ارتباط مدار در قالب چهار سبک ترکیب و با اندازه بلوغ فرد سنجیده می گردد. اندازه  بلوغ بر اساس سه عامل :انگیزه توفیق طلبی، مسئولیت پذیری و اندازه تحصیلات و تجربیات اختصار می گردد.

2-1-1-6) نظریه های انگیزش:
انگیزش:به گونه کلی انگیزش حالتی در افراد می باشد که آنان را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محتوایی: عوامل و محرک های ایجاد انگیزه را معین می سازد.
فرایندی:بر جریان و فرایند انگیزش تاکید دارد و به گونه اختصار به چگونگی و نحوه انگیزش افراد از نظر ادراکی می پردازد.

2-1-1-7) نظریه محتوایی:
الف ) سلسله مراتب نیاز ها:
ارضای نیازهای فرد، انگیزه کار را در فرد ایجاد می کند.
نیاز ها :1- جسمانی 2-نیاز به امنیت 3-نیاز به محبت 4-نیاز به حرمت 5-نیاز به دانش اندوزی و درک پدیده ها 6-نیاز به زیبایی و نظم  7-نیاز به خود یابی و کمال
محرک یا انگیزه احساس نیازی می باشد جهت دار که به سمت هدفی موجه حرکت داده شده. نیاز یک احساس می باشد اما محرک یا انگیزه حاوی اقدام، اقدام و نیرویی زاییده و بر خاسته از نیازاست .
ب)نظریه دو جنبه ای بشر X, Y:
1-بشر ها طبیعتاً علاقه ای به کار ندارند واز کار گریزان هستند. اجبار و کنترل مستقیم هیچ گونه انگیزه ای در فرد ایجاد نمی کند  بنابر این نیاز به محرک های خاصی می باشد.
2-علاقه مندی به کار در ذات و فطرت بشر می باشد پس در صورت ایجاد شرایط مطلوب کاری ،خود کنترل و خود انگیز می باشد.
پ)نظریه دو عاملی انگیزش:
1-عوامل انگیزنده :باعث ترغیب و انگیزش می گردد. مثل ترفیع و پیشرفت در کار
2- عوامل ابقا، نگهدارنده یا بهداشتی:در صورت حذف باعث نارضایتی می گردد اما وجودشان باعث انگیزش نیست.
بر اساس این نظریه مدیر زمانی می تواند در ایجاد انگیزه در کارکنان موفق باشد که به دو گروه از این عوامل توجه کامل داشته باشد.

ت)نظریه انگیزشی موفقیت:
این نظریه در پی یافتن عوامل و انگیزنده های افراد توفیق طلب می باشد.
مخاطره پذیرندو در پی یافتن بازخور آنی اند. از کار لذت می برند. از طریق شناسایی توانایی و استعداد افراد و همچنین به کمک هدایت و آموزش می توان افراد را توفیق طلب تربیت نمود.
ث)نظریه نیاز های زیستی، تعلقی و رشد:
شباهت زیادی با نظریه سلسله مراتب نیاز ها دارد.
تفاوتها:1-نیاز زیستی(جسمانی – امنیت)  2- نیاز تعلق(نیاز محبت-نیاز رشد-خود شکوفایی و کمال-نیاز ارزش و تکریم)

2-1-1-8) نظریه های فرایندی:
1-نظریه انتظار و احتمال:انجام یک کار خاص ناشی از انتظار و احتمالی می باشد که فرد در کسب نتایج دارد.
2-نظریه برابری:مقایسه نتایج حاصل از کار به نهاده هایش در آن کار با دیگران، نتایج:دستمزد-پاداش-مقام سازمانی، نهاده ها:سن-جنس-تحصیلات-جایگاه اجتماعی-اندازه کوشش
3-نظریه اسناد:تأثیر برداشتها و ادراکات فرد  در انگیزشش به کاررا مطالعه می کند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل