تعریف عملیاتی توانمند سازی : در این پژوهش آزمون سنجش توانمند سازی در چار چوب پرسشنامه ابعاد توانمند سازی اسپریتزر تهیه و سپس مورد اجرا قرارگرفت ونمره ای که مدیران در این آزمون کسب نموده اند  ، توانمندی آنان را بصورت کمّی تعریف می نماید .

تعریف عملیاتی معنی داری : در این پژوهش مقصود از معنی داری ، امتیازی می باشد که آزمودنی ها از سوال1 تا 3  پرسشنامه توانمند سازی کسب نموده اند که موارد معنی داربودن فعّالیّتها واهمیّت آن را در بر میگیرد.

تعریف عملیاتی شایستگی ( صلاحیّت )  :  در این پژوهش مقصود از شایستگی ، امتیازی می باشد که آزمودنی ها از سؤال 4 تا 9  پرسشنامه توانمند سازی کسب نموده اند که موارد دقّت واطمینان وتسلط بر قابلیتهای فردی  را در بر می گیرد.

تعریف عملیاتی حق انتخاب ( خود تعیینی )  : در این پژوهش مقصود از خود تعیینی ، امتیازی می باشد که آ زمودنی ها از سوال 10 تا 12 پرسشنامه توانمند سازی کسب نموده اند وموارد تصمیم گیری ، روش و سرعت کاروابتکارو نوآوری فردی رادر بر می گیرد .

تعریف عملیاتی اثر ( مؤثّربودن )  : در این پژوهش مقصود از مؤثّر بودن ، امتیازی می باشد که آزمودنی ها از سؤالهای 13 و 14 پرسشنامه کسب نموده اند وموارد کنترل وتأثیر برفعّالیّتها رادر بر می گیرد .

پذیرش خدمات بانک: مقصود نمره ای می باشد که آزمودنی از بخش اول پرسشنامه محقق ساخته و در غالب شش سوال  کسب می کند.

جذب منابع مالی: مقصود نمره ای می باشد که آزمودنی از بخش دوم پرسشنامه محقق ساخته و در غالب هفت سوال کسب می کند.

قلمروپژوهش

در بحث قلمرو پژوهش مورد نظر آنرا از سه بعد مورد مطالعه قرار میدهیم :

الف)- قلمرو مکانی پژوهش  

ب)- قلمرو زمانی پژوهش  

ج ) ـ گسترده موضوعی

 

 که در ذیل به تبیین مختصر هر یک پرداخته می گردد:

 

الف)ـ قلمرو مکانی اجرای پژوهش مورد نظر که در منطقه یا حوزه مدیریت شعب مختلف بانک ملی کلان شهر رشت قرار دارد.

ب)ـ قلمرو زمانی اجرای پژوهش مورد نظر محدود به سه ماهه تابستان سال 1392 از جامعه آماری پژوهش می باشد.

ج)ـ گستره موضوع یا بعد موضوعی پژوهش مورد نظر عبارت می باشد از مطالعه تاثیر توانمندی کارکنان در حوزه علوم روانشناختی و مدیریت منابع انسانی با پذیرش خدمات بانکی در حوزه رفتارشناسی و جذب منابع مالی در حوزه مدیریت مالی از علوم مدیریت سنجیده میشود و نتایج حاصله برای سایر موسسات و سازمانهای مالی نیز می تواند قابل تعمیم باشد.

 

1-8-چارچوب نظری پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پژوهش حاضر با در نظر داشتن نظریات و پژوهشهای صورت گرفته در حوزه علوم روانشناختی ، چنانچه در پیشینه پژوهش به آنان تصریح خواهد گردید، تاثیر عوامل روانشناختی یا بعبارتی ابعاد توانمند سازی روانشناختی افراد که بعنوان متغیر مستقل یا پیش بین در نظر گرفته شده ، همچون 1- صلاحیت یا احساس شایستگی، 2- خود تعیینی یا احساس حق انتخاب داشتن ، 3- معنی دار بودن و 4- احساس موثر بودن ، بر روی متغیرهای وابسته یا ملاک که همانا پذیرش خدمات بانکی از سوی مشتریان و جذب منابع مالی در جامعه آماری مورد نظر یعنی بانکهای ملی شهر رشت بوده ، مورد سنجش قرار خواهد گرفت و اندازه این ارتباط از منظر داده های آماری مطالعه ومورد تحلیل قرار میگیرند.

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل