هدف کلی

هدف کلی: مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

سایر اهداف:

-امکان برنامه ریزی برای گسترش بازار مالی بمنظور نیل به رشد تولید ملی

– شناخت روابط بین متغیر های مجازی و واقعی اقتصاد ایران

1-5سؤالات اصلی پژوهش:

1-آیا بین توسعه بازار سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ارتباط بلند مدت هست؟

2- آیا بین توسعه بازار سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ارتباط علی هست؟

3- آیا بین توسعه بازار پول و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ارتباط بلند مدت هست؟

4- آیا بین توسعه بازار پول و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ارتباط علی هست؟

1-6 فرضیه‏های پژوهش:

1- بین توسعه بازار سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ارتباط بلند مدت هست.

2- بین توسعه بازار سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ارتباط علی هست.

3- بین توسعه بازار پول و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ارتباط بلند مدت هست.

4- بین توسعه بازار پول و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ارتباط علی هست.

1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :

تولید ناخالص داخلی  GDP: کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین ( سالانه یا فصلی ) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند

بازار مالی: مکانی می باشد که درآن دارائی‌های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازار سرمایه :بازاری می باشد که ابزارهای مالی بلندمدت با سررسید بیش از یکسال در آن مورد معامله قرار میگیرد.

بازار پول: بازاری می باشد برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین پول که سررسید کمتر از یکسال دارند .

آزمون دیکی فولر : آزمون ریشه واحد، یکی از معمولی ترین آزمون هایی می باشد که امروزه برای تشخیص مانایی ( سکون) یک فرآیند سری زمانی مورد بهره گیری قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار می باشد که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول آزمون ریشه واحد باشد، در آن صورت، سری ناماناست.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل