با در نظر داشتن‌عنوان پژوهشی مورداستفاده یعنی  مطالعه ارتباط بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در بین کارکنان مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92 در این پژوهش متغیر مستقل سبک‌های تفکر مدیران و متغیر وابسته پذیرش تغییر کارکنان می‌باشد.

1-7. تعاریف متغیرها

1-7-1. تعریف نظری و مفهومی متغیرها

 • سبک تفکر[1]: استرنبرگ سبک تفکر را به‌عنوان طریقی که فرد می‌اندیشد، تعریف کرده می باشد؛ سبک تفکر یک توانایی نیست؛ بلکه به چگونگی بهره گیری ما از توانایی‌هایمان تصریح می کند. افراد ممکن می باشد عملاً در توانایی‌ها مشابه اما در سبک‌های تفکر متفاوت باشند (استرنبرگ، 1997). فرایند شناخت درونی که گاهی اوقات می‌تواند به‌صورت رفتار بیرونی خود را نشان دهد (مایر[2]،1990).
 • سبک تفکر قانونی[3]: فرد دارای سبک تفکر قانونی از انجام کارهایی که نیاز به خلاقیت و طراحی دارد، لذت می‌برد و کارها را به روش خود انجام می‌دهد (استرنبرگ، 1997).
 • سبک تفکر اجرایی[4]: فرد با سبک تفکر اجرایی، به پیروی از دستورات تمایل دارد و بیشتر به کارهایی علاقه‌مند می باشد که با آموزش‌های صریح و روشن همراه باشد (همان منبع).
 • سبک تفکر قضایی[5]: فرد دارای سبک تفکر قضایی، بیشتر توجه خود را بر قضاوت و ارزیابی افراد و کارها متمرکز می کند (همان منبع).
 • سبک تفکر مونارشی[6] (تک‌قطبی): یک فرد با سبک تفکر مونارشی (تک‌قطبی) از انجام کارهایی لذت می‌برد که به او اجازه می‌دهد در هر زمان صرفاً بر یک کار به‌گونه کامل متمرکز گردد (همان منبع).
 • سبک تفکر سلسله مراتبی[7]: فرد دارای سبک تفکر سلسله مراتبی، تمایل دارد کارهای زیادی را انجام دهد و برای آن چیز که انجام می‌دهد، چگونگی، جایگاه آن، نحوه تخصیص انرژی و منابع آن اولویت‌بندی می کند. به‌عبارت‌دیگر، توجه خود رابین چند کار اولویت‌بندی شده، توزیع می‌نماید (همان منبع).
 • سبک تفکر الیگارشی[8]: فرد با سبک تفکر الیگارشی، تمایل دارد در همان محدوده زمانی کارهای زیادی انجام دهد، بدون اینکه هیچ اولویتی قائل گردد (همان منبع).
 • سبک تفکر آنارشی[9]: افراد با سبک تفکر آنارشی، بیشتر از بجای آوردن کارها «چگونه»،«کی»،«کجا» و «چه» انجام کارهایی لذت می‌برند که در خصوص آن اختیار لازم را داشته باشند و تمایل دارد روش‌های تصادفی را برای حل مسائل به کار گیرد، از نظام‌ها، قواعد، دستورالعمل‌ها و به‌طورکلی از هر نوع محدودیتی بیزار می باشد (همان منبع).
 • سبک تفکر کل‌نگر[10]: افراد با سبک تفکر کل‌نگر به تصویر کلی یک موضوع، توجه می‌کنند و بر عقاید انتزاعی متمرکز می شوند (همان منبع).
 • سبک تفکر جزئی‌نگر[11]: افراد با سبک تفکر جزئی‌نگر از انجام کارهایی لذت می‌برند که اجازه کار روی ابعاد ویژه واصلی یک موضوع و جزئیات عینی و خاص آن‌ها را بدهد (همان منبع).
 • سبک تفکر درونی[12]: افراد با سبک تفکر درونی از انجام کارهایی لذت می‌برند که بتوانند آن‌ها را به‌گونه مستقل انجام دهند و بر دنیای درونی خویش متمرکز باشد؛ این افراد متکی‌به‌خود می‌باشند (همان منبع).
 • سبک تفکر بیرونی[13]: افراد با سبک تفکر بیرونی کارهایی را ترجیح می‌دهند که فرصت تعامل با دیگران را به آن‌ها می‌دهد، برجهان بیرون متمرکز می باشد و به دیگران وابسته می باشد (همان منبع).
 • سبک تفکر آزاداندیش[14]: افراد با سبک تفکر آزاداندیش از انجام کارهایی لذت می‌برند که تازگی و ابهام دارد و تمایل دارد کارها را با روش‌های جدید انجام دهد و با آداب‌ورسوم مخالف می باشد (همان منبع).
 • سبک تفکر محافظه‌کار[15]: افراد دارای سبک تفکر محافظه‌کار، متمایل به رعایت قوانین و روش‌های موجود در انجام کارها می‌باشد و تمایل دارد کارها را با روش‌های از پیش تجربه‌شده و صحیح انجام دهد (همان منبع).
 • پذیرش تغییر[16]: تغییرپذیری سازمانی به معنای عزم همه‌جانبه سازمان برای نیل به تغییرات می باشد که غیر از با آمادگی سازمانی حاصل نمی‌گردد (کامرون[17] و همکاران،1993).
 • توجه[18]: توجه یک حالت روانی و عصبی آمادگی می باشد که از طریق تجربه سازمان‌یافته، در برابر کلیه اشیا با جایگاه‌هایی که به آن مربوط می گردد، تأثیری هدایتی یا پویا بر پاسخ‌های فرد دارد (آلپورت[19]، 1935).
 • توجه عاطفی[20]: نظری که بیشتر مبتنی بر هیجان‌ها و ارزش‌ها باشد و به احساس خوب یا بد، مثبت یا منفى، مفید یا غیرمفید بودن شخص تصریح دارد (کریمی،1388).
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • توجه شناختی[21]: عنصر شناختى به اطلاعات و دانسته‌های فرد در مورد یک موضوع، رویداد یا اقدام اطلاق می گردد (کریمی،1388).
 • توجه رفتاری[22]: نظری که شخص را آماده می کند تا در برخورد با موضوع توجه رفتاری از خود نشان دهد (کریمی،1388).

[1]– Think style

[2]– Mayer

[3]– Legislative

[4]– Executive

[5]– Judicial

[6]– Monarchic

[7]– Hierarchical

[8]– Oligarchic

[9]– Anarchic

[10]– Global

[11]– Local

[12]– Internal

[13]– External

[14]– Liberal

[15]– Conservative

[16]– Accepting change

[17]-Cameron

[18]– Attitude

[19]– Allport

[20]– Emotional attitude

[21]– Cognitive attitude

[22]– Behavioral attitude

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل