فرضیه اصلی:

بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس ارتباط هست.

فرضیه های فرعی:

1- بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان ارتباط معنادار هست.

2- بین سبک رهبری مشارکتی/ غیرمشارکتی  و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان ارتباط معنا دار هست .

1-7)تعریف نظری (مفهومی) و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش:

1-7-1) متغیرهای مستقل

1-7-1-1 )تعریف نظری ومفهومی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف ) سبک رهبری مشارکتی : این رهبر با کارکنانش مشورت می کند و می کوشد اگر کارکنان خود را باور داشته باشند، اعمال رهبری مشارکتی ، رضایت آنان را بیشتر تأمین خواهد نمود.

در سبک رهبری مشارکتی، مدیر کوشش می­کند بر حسب موضوع، از نظریات، دیدگاهها و پیشنهادهای کارکنان در تصمیم گیری ها و بجای آوردن امور بهره گیری کند. مشارکت دادن کارکنان با در نظر داشتن موارد زیر صورت           می پذیرد:

۱) هنگامی که نوع و کیفیت تصمیم اهمیت دارد.

۲) هنگامی که کارکنان بایستی راه حل ارائه شده یا تصمیم اخذ شده را بپذیرند و به آن اقدام کنند.

۳) هنگامی که بهره گیری از نظریات کارکنان ضروری باشد.

بهره گیری از سبک رهبری مشارکتی نتایج مثبتی دارد که به بعضی از آنها تصریح می کنیم : کیفیت کار افزایش می یابد و کاستی های آن رفع می گردد. کارکنان به پذیرش دگرگونی و تغییر، رغبت نشان می دهند و از تحول و تغییر بیم و هراس ندارند. روحیه افراد تقویت می گردد و رضایت شغلی آنان افزایش می یابد. فضای دلپذیر در محیط اداره و در گروه کارکنان و مدیر ایجاد می گردد. تعارض ، دشمنی و ستیز میان مدیر و کارکنان کاهش  می یابد. به تقویت روحیه همکاری و تعاون در کارکنان کارکنان کمک می کند.

ب )  سبک رهبری استبدادی

در رهبری استبدادی اخذ هرگونه تصمیم به عهده رهبر می باشد او تصمیمات را به کارکنانش ابلاغ  می کند و از آنها انتظار دارد تصمیمات را اجرا کنند. به این معنی می باشد که مدیر تصمیمهایش را انفرادی می‌گیرد، بدون در نظر داشتن زیر دستان. در نتیجه این تصمیمات مدیر هستند که نظر و شخصیت او را منعکس میکنند؛ و طبیعتاً اگر مدیریت خوب باشد، می‌تواند تصویری از اعتماد به نفس را به وجود آورد. از طرفی دیگر زیر دستان ممکن می باشد بیش از حد وابسته به رهبران شوند و احتمالا نظارت بیشتری لازم گردد. مدیران استبدادی دو دسته اند:

  • مدیران دستوری Directive که تصمیمات را خودشان میگیرند و مدیران ارشد مورد قبول.
  • مدیران آسان گیر Permissive که باز تصمیمات را خود میگیرند اما به زیر دستان در نحوه اجرایی کردن آن آزادی اقدام میدهند.

ج ) سبک رهبری وظیفه مدار  : این سبک  به شدت طرفدار کار وبسیار کمتر در نظر داشتن کار مند دارد ، کارکنان دقیقاً می دانند که سازمان از آنها چه توقعی دارد و در این راستا دستورات روشنی از طرف رهبر ابلاغ می گردد

د ) سبک رهبری تعامل گرا: در این سبک رهبر همزمان هم به مقوله کار وکارمند توجه شدید دارد و ارتباط بین رهبر و کارمند دوستانه می باشد.

 ه ) سبک رهبری تحول گرا: در این سبک رهبر دخالتی در امور ندارد و اختیارات بطور کامل به زیر دستان واگذار می گردد زیرا تصور بر این می باشد که زیر دستان دارای شایستگی کافی برای تشخصیص جایگاه و انجام وظایف هستند .این سبک بر مبنای تئوری Yشکل گرفته می باشد

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل