ژنگ(2005) درپژوهش خود با عنوان مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و اثربخشی به این نتیجه رسیده می باشد؛ که با در نظر داشتن ارتباط بین خواسته های محیط و فرهنگ و نیز راهبرد سازمان چهارنوع فرهنگ سازمانی(فرهنگ سازگاری،رسالتی،مشارکتی و تداوم)می تواند شکل بگیرد. وی مشخص ساخته می باشد که بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی ارتباط معناداری هست.

بروکس (2007) در پژوهشی الگوهای فرهنگی حاکم را در 625 کتابخانهدانشگاهی و 100 کتابخانه وابسته به انجمن کتابخانه های تحقیقاتی آمریکا مورد مقایسه قرار داد. نتایج مطالعه وی نشان داد با این که الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر هر دو نوع کتابخانه الگوی سلسله مراتبی می باشد، اما کتابداران بیش تر به الگوی فرهنگ سازمانی گروهی تمایل دارند .

شپستون و کاری (2008) در پژوهشی به مطالعه الگوی فرهنگ سازمانی کتابخانه دانشگاه ساسکا چوان در کانادا پرداختند. بر خلاف نتایج پژوهش انجام شده توسط گارسیا بروکس، نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی فرهنگی غالب در این کتابخانه، الگوی فرهنگ بازاری می باشد؛ در حالی که از دیدگاه کتابداران شاغل در این کتابخانه، الگوی فرهنگ کارآفرین و گروهی، الگوی مطلوب می باشد .

2-4-5-مطالعات داخلی انجام شده در مورد رفتار شهروندی سازمانی

رضایی و سبزی کاران(1390) تحقیقی با عنوان مطالعه اثر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد کاوی دفاتر پلیس +10 شهر تهران انجام دادند. در این مقاله که با روش توصیفی انجام شده می باشد، با بهره گیری از مفاهیم فرهنگ و تلفیق آن با مفاهیم اسلامی، دیدگاهی نو و بومی از فرهنگ اسلامی ارائه شده تا ضمن مطالعه و نظاره کارکرد فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد آن نیز به کمک رگرسیون خطی و تکنیک مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج این پژوهش، علاوه بر شناسایی جایگاه فرهنگ اسلامی در سازمان به عنوان یکی از ابعاد فرهنگی حاکم بر جامعه، کوشش دارد تا زمینه به کارگیری آن را در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واعظی و همکاران(1390) تحقیقی با عنوان گرش کارکنان نسبت به رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با بهره وری کارکنان در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انجام دادند. نتایج نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری کارکنان ارتباط معناداری هست. بدین معنا که وجود رفتار شهروندی سازمانی بر اندازه بهره وری کارکنان تاثیر داشته می باشد. در ارتباط با مولفه رفتارهای کمک کننده، در بیمارستان های مورد مطالعه متفاوتی بدست آمد اما مولفه در مورد رفتار مدنی نتایج یکسانی بدست آمد. در نهایت، علت های عدم بهبود مناسب و یا افت این شاخص ها در انتها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و تعدادی راهکار و پیشنهاد برای حل آن ها ارائه گردید.

جهانگیری و همکاران(1391) در تحقیقی به مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی (کل استان) در نیمه دوم سال 1390 تشکیل می دهند. نتایج حاکی از آن بوده بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط هست و تمام مولفه های سرمایه اجتماعی (سلسله مراتب، تراکم گروه، اعتماد اجتماعی، روابط متقابل و انسجام اجتماعی) با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مستقیم دارند. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون واکاوی واریانس یکطرفه نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی افراد با نوع استخدام، سابقه خدمت، رده سنی و جنسیت آنان ارتباط معنی داری ندارد و فقط با اندازه تحصیلات افراد ارتباط مستقیم دارند.

عارفی و همکاران(1391) در تحقیقی به مطالعه ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و کار تیمی در میان کارکنان دانشگاه کردستان پرداختند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه 106 نفر از کارکنان دانشگاه کردستان بودند که بر حسب جنسیت و نوع استخدام به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به مقصود گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه کار تیمی بهره گیری گردید، که روائی و پایائی آن ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در پایان، داده های به دست آمده با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار رفتار شهروندی سازمانی و کار تیمی در سطح 0.01 می باشد. در این پژوهش کار تیمی به عنوان متغیر ملاک و متغیرهای نوع دوستی، ادب و نزاکت، وجدان، جوانمردی و فضیلت مدنی به عنوان متغیرهای پیش بین وارد مدل رگرسیون شدند. نتایج مطالعه نشان داد که از میان متغیرهای موجود، متغیرهای ادب و نزاکت، و وجدان به عنوان یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های کار تیمی در میان کارکنان دانشگاه کردستان می باشد و بیشترین درصد تغییرات (واریانس) کار تیمی را به خود اختصاص داده می باشد.

عسکریان و طاهری عطار(1391) در تحقیقی به مطالعه فرهنگ سازمانی و تأثیر آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. یافته های بدست آمده از معادله های ساختاری نشان می دهند که فرهنگ سازمانی بیش ترین تاثیر را بر شکل گیری وفاداری سازمانی دارد. اضافه براین، فرهنگ سازمانی بر شکل گیری نوع دوستی، وجدان کاری، مشارکت سازمان، نزاکت و اطاعت سازمانی تاثیر مثبت دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل