اهداف پژوهش حاضر بصورت زیر می باشد:

1-شناسایی سبک تصمیم گیری مدیران بانک های تجاری

2-شناسایی رویکرد مالی بانک های تجاری

3-سنجش ارتباط بین سبک تصمیم گیری مدیران با تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری استان گیلان

4-ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری مدیران بانک ها

چارچوب نظری پژوهش:

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عوامل که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند(سکاران، 1385).

در این پژوهش سبک تصمیم گیری مدیران به عنوان متغیر مستقل اظهار گردیده می باشد و رویکرد مالی  به عنوان متغیر وابسته اظهار گردیده می باشد .

مقصود از رویکرد به عنوان یک متغیر وابسته، رویکرد مالی بانک می باشد که با شاخصهای ساختار سرمایه، سودآوری ورشد سنجیده می گردد هرکدام از این شاخصها دارای زیر شاخه می باشند.که در ذیل آورده شده می باشد:

ساختار سرمایه( نسبت مالکیت، نسبت بدهی، هزینه پرسنلی به درآمد کل)

سودآوری(هزینه عملیاتی به درآمد کل، نسبت مالکیت، هزینه پرسنلی به درآمد کل، دارایی ثابت به دارایی کل)

رشد(هزینه پرسنلی به درآمد کل، دارایی ثابت به دارایی کل، نسبت مالکیت(وزارت امور و اقتصاد و دارایی،1389)

در پژوهش حاضر، برای بدست آوردن ارقام رویکرد مالی بانک ها جهت انجام پژوهش، از آمار و صورت های مالی گزارش شده که توسط  وزارت امور اقتصادی ودارایی درسال 1390 و با بهره گیری از  مطالعه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی بهره گیری شده می باشد.

بانک ملی ایران در سال 1390 در بخشهای ساختارسرمایه و سودآوری،کارا و در بخش رشد ناکارا بوده می باشد.

بانک ملت در سال 1390 در بخشهای ساختار سرمایه و سودآوری، ناکارا ودر بخش رشد کارا بوده می باشد.

بانک صادرات ایران در سال 1390در بخشهای ساختار سرمایه و رشد، ناکارا ودربخش سودآوری کارا بوده می باشد.

بانک سپه در سال 1390در بخشهای ساختار سرمایه و رشد، ناکارا و در بخش سودآوری کارا بوده می باشد.

بانک تجارت در سال 1390در بخشهای ساختار سرمایه و رشد، ناکارا و در بخش سودآوری کارا بوده می باشد.

بانک رفاه در سال 1390 در بخشهای ساختار سرمایه و سودآوری،ناکارا و در بخش رشد کارا بوده می باشد.

 

 

سبک تصمیم گیری عقلایی

با در نظر داشتن علت های و مستندات ارائه شده مدل مفهومی پژوهش بشرح ذیل پیش نهاد شده می باشد.

سبک تصمیم گیری وابسته
سبک تصمیم گیری شهودی
سبک تصمیم گیری اجتنابی
رویکرد مالی

سبک تصمیم گیری
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

سبک تصمیم گیری فی البداهه

 

فرضیات پژوهش:

بین سبک تصمیم گیری مدیران وتجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانکهای تجاری ارتباط معناداری هست.

 

سایر فرضیه ها:

1)بین سبک تصمیم گیری عقلایی مدیران  با رویکرد مالی ارتباط معناداری هست.

2)  بین سبک تصمیم گیری شهودی مدیران  با رویکرد مالی ارتباط معناداری هست.

3) بین سبک تصمیم گیری وابسته  مدیران  با رویکرد مالی ارتباط معناداری هست.

۴) بین سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران  با رویکرد مالی ارتباط معناداری هست.

5) بین سبک تصمیم گیری فوری مدیران  با رویکرد مالی ارتباط معناداری هست.

تعریف نظری و عملیاتی  متغیرهای پژوهش:

تعریف نظری به تعریف یک واژه توسط واژه‌های دیگر تصریح دارد.به بیانی دیگر در اینگونه تعریف از واژه‌های انتزاعی و ملاک های فرضی بهره گیری می گردد.تعریف نظری به شناسایی ماهیت یک پدیده کمک کرده و تأثیر مهمی را در فرآیند تدوین فرضیات اعمال می کند(سرمد و همکاران، 1383).

تصمیم: تصمیمات انتخاب هایی هستند که از بین دو یا چند گزینه اتخاذمی شوند و در واکنش متقابل به یک مشکل گرفته می شوند(ویلهلم استینبرگ[1]،2003)

در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده می باشد و اغلب به تصمیم گیری حل مسأله نیز گفته می گردد. در تصمیم گیری عقلایی مدیر گرچه از دانش کافی برخوردار بوده و اطلاعات مورد نیاز  را تا حد ممکن در اختیار داشته باشد، نهایتاً به خاطر کمبود اطلاعات از آینده در یک شرایط نامعلوم و بلاتکلیف قرار می گیرد وبرای دستیابی به نتایج مورد نظر تا حدودی به شانس و احتمال متوسل می گردد.در نتیجه همواره با نوعی تردید ودودلی رو به رو بوده چه بسا ضعف حاصل از شک و تردید و عدم اطمینان او موجب سستی و عدم قاطعیت درتصمیم گیری و انحراف از مسیر صحیح ومناسب گردد(مجله اقتصاد ومدیریت شماره 24 و 25 ).

1- تصمیم گیری عقلایی : دیدگاه های منطقی وساختار مند به تصمیم گیری

2 – تصمیم گیری شهودی : تکیه بر ظن، احساس وادراک درتصمیم گیری ها

3- تصمیم گیری وابسته : تکیه بر راهنمایی وپشتیبانی دیگران در تصمیم گیری ها

4- تصمیم گیری اجتنابی : به تعویق انداختن یا اجتناب از تصمیم گیری

5- تصمیم گیری فوری: تمایل بر تصمیم گیری ناگهانی وبدون تفکر قبلی ( اسپایسر وسادلر اسمیت، ٢٠05)

 

[1] Wilhelm Steinberg

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل