• قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش، شش ماهه اول سال 1393 ( از فروردین تا شهریور ماه ) بوده می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شعب بانک های تجارت و سپه در تهران بوده می باشد. قلمرو موضوعی پژوهش، پژوهش حاضر برمبنای موضوع آن به گونه کلی در قلمرو موضوعات مدیریت بازاریابی و به گونه اختصاصی در مباحث مربوط به آمیخته بازاریابی و سپس مباحث مربوط به تبلیغات جای می گیرد.

   

  • جامعه آماری

  در پژوهش حاضر، جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک های تجارت و سپه در سطح شهر تهران می باشد.

   

   

  • روش پژوهش

  پژوهش حاضر براساس هدف، نوعی پژوهش کاربردی می باشد. از آن جهت که در شعب منتخب بانک های تجارت و سپه پذیرفته و نتایج حاصل از آن مورد بهره گیری در بانک تجارت و بانک سپه قرار می گیرد و راهکارهای مناسبی جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک های تجارت و سپه ارائه می دهد، کاربردی می باشد.

  از جهت ماهیت و براساس چگونگی بدست آوردن داده های موردنیاز و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و از شاخصه مطالعات میدانی به شمار می رود که با بهره گیری از ابزار پرسشنامه به دنبال ارزیابی اثربخشی اهداف کیفی تبلیغات بانک های تجارت و سپه می باشد.

  روش های مورد بهره گیری جهت گردآوری اطلاعات در پژوهش به ترتیب ذیل می باشد:

  • گردآوری داده ها کتابخانه ای: در این روش جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتب و مجلات تخصصی بهره گیری شده می باشد.
  • روش میدانی: با بهره گیری از ابزار سنجش پرسشنامه که بین مشتریان بانک های تجارت و سپه در شعب منتخب این بانک ها در شهر تهران توزیع شده می باشد، جهت دستیابی به پرسش های پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

   

   

  • روش تحلیل داده ها

  پس از جمع آوری پرسشنامه ها، استخراج داده های خام پژوهش و تنظیم داده ها در یک جدول، کلیه داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با بهره گیری از:

  • آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای تی استیودنت[1]
  • آزمون فریدمن[2] ( جهت رتبه بندی عوامل و عناصر موردنظر در پژوهش )
  • آزمون کولموگروف اسمیرنوف ( جهت آزمودن نرمال بودن متغیرها )

   شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   • کاربرد پژوهش

  نتایج این پژوهش این امکان را فراهم می آورد تا بانک های تجارت و سپه اثربخشی آثار ارتباطی تبلیغات خود را ارزیابی نموده و از اندازه این اثربخشی در جذب مشتریان آگاه شوند. از دیگر کاربردهای این پژوهش می توان به آگاهی از اندازه دسترسی و زمان اختصاص دادن به رسانه ها از سوی مشتریان جهت تنظیم فعالیت های تبلیغاتی خود در این رسانه ها تصریح نمود. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش می تواند جهت بهره گیری از شاخص های مناسب جهت ارزیابی تبلیغات، فرآیندهای تبلیغاتی به کار گرفته گردد.

  • محدودیت ها و موانع پژوهش
  • طولانی شدن و تاخیر زیاد در طریقه جمع آوری پرسشنامه ها به دلیل پراکندگی و فواصل زیاد بین شعب.
  • عدم امکان توزیع پرسشنامه درتمامی شعب بانک در سطح شهر تهران
  • عدم تمایل و همکاری بعضی از مشتریان نسبت به تکمیل پرسشنامه
  • عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به روش تنظیم و زمانبندی تبلیغات ارائه در رسانه ها

   

  • جمع بندی فصل اول

  در این فصل در آغاز پس از اظهار مقدمه ای در ارتباط با موضوع پژوهش با عنوان “اثربخشی تبلیغات در بانک ها” که در آن عوامل کلیدی موفقیت در صنعت بانکداری معرفی گردید و سپس بدنبال آن از اهداف پژوهش سخن گفته گردید و اینکه چرا در صنعت بانکداری به مقوله “اثربخشی تبلیغات” پرداخته میشود. همچنین اهداف و ضرورت انجام پژوهش اینگونه اظهار گردید که تبلیغات برای بانک یک هزینه نیست بلکه یک سرمایه محسوب میشود، زیرا که تبلیغات مثبت در راستای موفقیت خدمات بانکداری ، مؤثر میباشد. پس از آن اهداف پژوهش و بدنبال آن سؤالات پژوهش اظهار گردید. در ادامه تعاریف عملیاتی واژه های کلیدی پژوهش در این فصل ارائه گردید. قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش و همچنین روش پژوهش و کاربرد پژوهش را در بانک ها به اختصار اظهار کردیم و در انتها به محدویت ها و موانع پژوهش تصریح گردید.

  [1]T-Student

  [2] Fridman

   

   متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  متن کامل