الف ) رهبری مشارکتی :

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل

شاخص سنجش سبک رهبری 11 سئوال پرسشنامه سبک رهبری ضمیمه این پژوهش به شماره های 3.5.8.10.15.18.19.22.28.30.35 می باشد که به سنجش واندازه گیری متغیر مذکور می پردازد.

ب ) سبک رهبری استبدادی :

شاخص سنجش سبک رهبری استبدادی بیست سئوال پرسشنامه ضمیمه این پژوهش به شماره های :1.2.4.6.7.9.11.12.13.14.16.17.20.21.23.25.27.29.31.33 می باشد که به سنجش و اندازه گیری متغیر مستقل مذکور می پرد ازد.

1-7-2) متغیر وابسته (عملکرد)

1-7-2-1)تعریف نظری ومفهومی :

رابینز معتقد می باشد عملکرد یعنی محاسبه یا سنجش نتیجه ها و می گوید دررابطه با عملکرد چنین پرسش ساده ای را بایستی مطرح نمود که آیا کار انجام شده می باشد ؟ (رابینز ، 1384 ص 364 ).

– عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند(گریفین،1375، ص 479)

– عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد تاثیر افراد، گروه ها و سازمانها اقدام می کند.

– عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد تاثیر افراد، گروه ها و سازمانها اقدام می کند.

– عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین.

–  عملکرد حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی می باشد که انجام هر کاری در مراحلی بایستی انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی می باشد که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند.

1-7-2-2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته عملکرد :

برای اندازه گیری عملکرد  روش های متنوعی هست. در پژوهش حاضر برای اندازه گیری عملکرد  از  مدل هرسی و گلداسمیت که با نام اچیو[1]  شناخته شده و شاخصه های آن در زیر آمده ، بهره گیری شده می باشد . پرسشنامه مربوطه بصورت استاندارد موجود بوده و عملکرد   در این پرسشنامه  با مقیاس فاصله ای و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت اندازه گیری می گردد و برای هر شاخص زیر چندسوال درنظرگرفته شده می باشد.

P[2]= عملکرد

A[3]= توانائی [قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف]

C[4]= وضوح [روشنی در درک پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن]

H[5]‌= طرفداری سازمانی [حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارند]

 

I[6]= انگیزه [شور و شوق و تمایل به انجام تکلیف]

E[7]= ارزیابی [ساز و کار قضاوت در ارتباط با چند و زیرا انجام کار]

V[8]= اعتبار [مناسب، قانونمندی و مشروع بودن تصمیم مدیر]

E[9] = محیط [مجموعه عوامل مؤثر برون سازمانی] (هرسی و بلانچارد، 1369، ص 59)

1-8) قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی این پژوهش در حوزه رفتار سازمانی ومدیریت منابع انسانی می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو این پژوهش از نظر مکانی شامل مدارس متوسطه  غرب استان گیلان می باشد.

قلمرو زمانی: از نظر زمانی به پاییز 1393 محدود می گردد.

 

[1]ACHIEVE

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Performance

[3] Ability

[4] Clarity

[5] Help

[6] Incentive

[7] Evaluation

[8] Validity

[9] Environment