از آن جایی که عدالت از مهم ترین عوامل موثر برای بقا و پایداری فرایند توسعه سازمان و حفظ سلامت و پیشرفت در بلندمدت افزایش، افزایش تعهد، نوآوری، توجه مثبت، تعلق خاطر، کاهش تاخیر و ورود و خروج، غیبت و جابجایی به حساب می آید. به همین دلیل عدالت سازمانی مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی در متون مدیریت جایگاه ویژه ای پیدا کرده می باشد. سازمان های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می باشد. مازلو از عدالت به عنوان پیش شرط اساسی برای ارضاء نیاز ها و موفقیت در یک سازمان در غالب جزئی ترین مولفه ها یاد کرده می باشد (ناظم  و حدادپور، 1392).

 

1-7-4) اعتماد

طوسی  در سال 2002 وجود اعتماد در سازمان را از ویژگی های سازمان بالنده ذکر می کند. او اعتماد را عقیده داشتن درستی دیگران می داند. از نظر رابینز ویژگی عمده تیم هایی که عملکرد عالی دارند، اعتماد متقابل اعضاء به یکدیگر می باشد. به اعتقاد وتن و کمرون  در سال 2003 افراد به دو دلیل هنگامی که اعتماد بیشتری به مدیریت خود پیدا می کنند، احساس توانمندی بیشتری می کنند. نخست از رفتارهای غیرمولد و بی فایده ناشی از عدم اعتماد اجتناب می گردد. دوم این که افراد قابل تمجید و شریف همیشه برای دیگران نیروی مثبت ایجاد می کنند و آن ها را وادار می کنند تا خود را لایق تر احساس کنند( سیادت ، مولوی، هویدا و فرهنگ، 1389)

وارن بافت  در سال 2010 اذعان داشت که اعتماد شبیه به هوایی می باشد که ما تنفس می کنیم. وقتی که هست هیچ کس به واقع به آن توجه نمی کند اما وقتی که نباشد همه به آن توجه می کنند.(Hitch،2012)

 

 

 

1-8) قلمرو پژوهش

1-8-1) قلمرو مکانی

این پژوهش بین کارکنان شهرداری رشت صورت گرفته می باشد.

 

1-8-2) قلمرو زمانی

این پژوهش از بهمن ماه 92 تا شهریور 93 به طول انجامیده می باشد.

 

1-8-3) قلمرو موضوعی

مطالعه تاثیر متغیر اعتماد بر ارتباط بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی می باشد که در حوزه رفتارسازمانی در مدیریت منابع انسانی می باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متن کامل