واژه «بهره وری» برای نخستین بار توسط فرانسواکنه ریاضیدان و اقتصاد دان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده گردید. «کنه» با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری دانست.

در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهره وری را دانش و فن تولید تعریف نمود.

در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا به گونه رسمی بهره وری را چنین تعریف نمود: «بهره وری حاصل کسری می باشد که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت نمود.»

در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره وری چنین اظهار شده می باشد: «حداکثر بهره گیری از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر گردد.»

تعریف کندریک-گرامر: دکتر جان کندریک و دانیل کریمر، بهره وری را در نظری اقتصادی یعنی تولید سرانه یا اندازه ناخالص داخلی به ازاء هر نفر ساعت کار می دانند.

ف.بهره وری آمریکا: در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 مرکز بهره وری آمریکا این تعریف را ارائه نمود:

سود=بهره وری×قیمت تعدیل شده

تعاریف بهره وری

تعریف سازمان بین المللی کار: بهره وری عبارت می باشد از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت).

تعریف آژانس بهره وری اروپا: بهره وری درجه و شدت بهره گیری موثر از هر یک از عوامل تولید.

تعریف ماندل: بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به منبع مصرف شده می باشد که با سال پایه مقایسه می گردد.

تعریف دیویس: تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده.

تعریف فابریکانت: یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی.

تعریف استینر: معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کالا و خدمات.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف استیگل: نسبت میان بازده به هزینه های تولیدی.

بهره وری کلی عوامل تولید

عبارت می باشد از نسبت خالص محصول بر مجموع نهاده های نیروی کار و سرمایه.

شاخص بهره وری جامع کل

عبارت می باشد از حاصل ضرب شاخص بهره وری کل در شاخص عوامل غیر قابل لمس

شاخص عوامل غیر قابل لمس×شاخص بهره وری کل= شاخص بهره وری جامع کل

این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری می باشد که مفهوم بهره وری را نسبت به آن چیز که رایج و متداول می باشد را وسعت می بخشد و عوامل کیفی را نیز در بر می گیرد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل