متغیرهای مستقل
انحصاری بودن یا رقابتی بودن صنعت

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

روش این پژوهش از نوع کاربردی و اکتشافی و همبستگی می باشد

8) جامعه آماری و حجم آن: جامعه آماری این پژوهش شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در صنایع مختلفی طبقه بندی شده اند.

9) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری):

صنایع انتخابی در این پژوهش شامل صنایع دارویی، غذایی، سیمان، قند و شکر، فلزات اساسی، کاشی و سرامیک میباشند. در واقع صنایعی انتخاب می شوند که شرکتهای زیر مجموعه آنها فعالیتهای همگن داشته باشند.

10) روش گردآوری اطلاعات:

روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در آرشیو بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

11) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسن بهره گیری می گردد و سپس از مدل های رگرسیون زیر بهره گیری می گردد:

EVA= ارزش افزوده اقتصادی

LEP= بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی

CFP= بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها

CFAP= بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت

12)متغیرها و واژه های کلیدی:

ارزش افزوده اقتصادی:

بهره وری:

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی:

بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها:

بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت:

مفهوم بهره وری

به گونه کلی بهره وری مفهومی می باشد که برای نشان دادن نیست برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می گردد و به مطالعه ارتباط بین داده ها و ستانده ها می پردازد که به صورت زیر اظهار می گردد:

داده/ ستانده= بهره وری

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی      LEP              VA:EP

بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها        CFP             VA:TA

بهره ویر سرمایه بر حسب داراییهای ثابت        CFAP           VA:TFA

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل