مطالعات محقق بر روی مبانی نظری پژوهش نشان می‌دهد که تاکنون مطالعه ای بر روی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها وتمکین مالیاتی صورت نگرفته می باشد که این مورد گواهی از جدید بودن این پژوهش می باشد که در این پژوهش در صدد مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیاتی در  اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران می باشیم.

 

 

1-2-         تعاریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش

  • مسئولیت پذیری اجتماعی:

از رویکرد آکادمیک تعریف روشنی از مسئولیت اجتماعی شرکت وجود ندارد و پارادایم مسئولیت اجتماعی شرکت در ادبیات آکادمیک به سال 1920 باز می گردد. چیزی که هست، توجهات مدرن به توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت، در زمانی می باشد که هر دو ادبیات آکادمیک و مدیریتی شروع به تعیین وظایف اجتماعی شرکت ها کردند(پرینی[1]، 2006 ).

مسئولیت اجتماعی شرکت ها عبارت می باشد از پاسخگویی و ارضاء توقع های ذی نفع خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، حافظان محیط زیست، ساکنان محل فعالیت تولیدییا خدماتی با حفظ منافع گروه های ذی نفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد (عظیمی و خاک تاریک، 1387).

  • تمکین مالیاتی مؤدیان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود این می باشد که مودیان قوانین مالیاتی کشور را به چه  اندازه رعایت می کنند. این رعایت مانند شامل اعلام درآمد، تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر می باشد. معمولاً آن چیز که در تعریف تمکین مالیاتی گفته می گردد عبارت می باشد از رعایت قانون مالیات از سوی مودی، و اندازه عدم تمکین را با شکاف مالیاتی اندازه گیری می کنند (توکل، 1379).

1-3-         ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده می باشد.

فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش ارائه گردیده می باشد.

فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در سه بخش به تبیین زیر گنجانده می گردد:

بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی.

بخش دوم: مبانی نظری تمکین مالیاتی.

بخش سوم: پیشینه پژوهش.

فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کامل تشریح می گردد.

فصل چهارم: در این فصل پس از اظهار مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به پژوهش حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می گردد.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با در نظر داشتن نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای پژوهش اظهار شده و در انتها نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

[1]– perrini

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل