بهره وری در سطح ملی: افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها می باشد که موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی، یک ملت می گردد.

بهره وری در سازمان: بهره گیری بهینه و موثر و کارآمد از منابع، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مشتریان، دلپذیری از محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار

بهره وری در خانه: ارتقاء بهره وری در خانه موجب پایین آمدن ضایعات، از بین رفتن اسراف و کیفیت زندگی بهتر می گردد.

بهره وری فردی: بهره گیری بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی های فرد در مسیر پیشرفت زندگی.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

مفاهیم ساختار، رفتار، عملکرد (SCP) بازار تحت عنوان عناصر سه گانه بازار در ادبیات اقتصاد مطرح هستند که نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها مورد اختلاف نظر اقتصاد دانان و مکاتب مختلف اقتصادی می باشد. مطالعات اولیه پیرامون ارتباط بین عناصر سه گانه بازار در آغاز توسط مکتب «ساختار گرایی» مطرح گردید. این مکتب با معرفی مفهوم موانع ورود و تاثیر آن بر رفتار، عملکرد اقتصادی بنگاه مهم ساختار بازار تاکید نمودند و عقیده دارند بنگاه ها در صنایع متمرکز به گونه متوسط دارای نرخ سود آوری بیشتری هستند و به گونه کلی سود آوری بنگاه ها در صنایع مختلف همبستگی مثبتی با ویژگی های ساختاری بازار مثل سطح تمرکز دارد. بر اساس این رویکرد، عملکرد بازار که با شاخص هایی مثل سودآوری، رشد و پیشرفت فنی قابل اظهار می باشد، کاملاً تحت تاثیر رفتار بنگاه ها و رفتار نیز متاثر از ساختار بازار شکل می گیرد. ساختار بازار نیز اکثراً متاثر از اندازه نسبی و مطلق بنگاه ها و نیز شرایط حاکم بر بازار برای ورود بنگاه های جدید و یا امکان خروج آسان و کم هزینه بنگاه ها از بازار کشش قیمتی تقاضای بازار می باشد. بر اساس این رویکرد برای علیت میان عناصر بازار از ساختار به رفتار و سپس عملکرد میباشد. بر اساس این رویکرد برای علیت میان عناصر بازار از ساختار، به رفتار و سپس عملکرد میباشد. در واقع پیام اصلی فرضیه ساختار- رفتار عملکرد این می باشد که نسبت تمرکز بالاتر به سود آوری بیشتر منجر می گردد (صدرایی جواهری، 1390) در نقطه مقابل مکتب ساختار گرایان مکتب شیکاگو[1] قرار دارد که از دهه 50 میلادی در دانشگاه شیکاگو شکل گرفت بر خلاف مکتب ساختار گرایان، طرفداران این مکتب جهت علیت را از عملکرد بازار که در کارایی، پیشرفت فنی، نرخ سود آوری، اندازه تولید، صادرات و اشتغال منعکس می گردد به رفتار و ساختار می دانند. از سوی دیگر مکتب رفتارگرایی[2] عقیده دارند می باشد الگوی رفتاری بنگاه ها، عامل اصلی و موثر در شکل گیری عملکرد بازار می باشد (خداداد کاشی 1377). هدف این مطالعه در واقع مطالعه این موضوع می باشد که اندازه تمرکز در صنایع چه نقشی در سود آوری به عنوان یکی از متغیرهای عملکرد یک بنگاه و صنعت اعمال می کند.

-بین اندازه انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معناداری هست.

-بین اندازه انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی ارتباط معناداری هست.

-بین اندازه انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها ارتباط معناداری هست.

-بین اندازه انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت ارتباط معناداری هست.

[1] -Chicago-U.C.L.A.

[2] -Behaviouralism

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل