هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط تاثیر توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی و  پذیرش خدمات بانکی (از سوی مشتریان) در بانک ملی شهر رشتاست.

برای رسیدن به اهداف کلی پژوهش ،اهداف اختصاصی زیر دنبال می گردد:

-تعیین ارتباط معنی دار بودن و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

-تعیین ارتباط صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

-تعیین ارتباط خود تعیینی (حق انتخاب ) و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

-تعیین ارتباط اثر ( موثر بودن )و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

-تعیین ارتباط ابعاد توانمند سازی و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

1-5-فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی : بین توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی و  پذیرش خدمات بانکی (از سوی مشتریان) در بانک ملی شهر رشت ارتباط معناداری هست.

فرضیه های فرعی

فرضیه فرعی اول: بین معنی دار بودن و جذب منابع مالی ارتباط هست.

فرضیه فرعی دوم:بین صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی ارتباط هست.

فرضیه فرعی سوم:بین خود تعیینی (حق انتخاب ) و جذب منابع مالی ارتباط هست.

فرضیه فرعی چهارم:بین اثر ( موثر بودن )و جذب منابع مالی ارتباط هست.

فرضیه فرعی پنجم:بین توانمند سازی و جذب منابع مالی ارتباط هست.

فرضیه فرعی ششم:بین معنی دار بودن و پذیرش خدمات ارتباط هست.

فرضیه فرعی هفتم:بین صلاحیت ( شایستگی ) و پذیرش خدمات ارتباط هست.

فرضیه فرعی هشتم:بین خود تعیینی (حق انتخاب ) و پذیرش خدمات ارتباط هست.

فرضیه فرعی نهم:بین اثر ( موثر بودن )و پذیرش خدمات ارتباط هست.

فرضیه فرعی دهم:بین توانمند سازی و پذیرش خدمات ارتباط هست.

1-6-تعاریف نظری و عملیاتی متعیرهای مورد مطالعه

تعاریف مفهومی (نظری) :

تعریف مفهومی توانمند سازی : توانمند سازی شامل نیروی کاری می گردد که سطح انعطاف پذیری وآزادی بیشتری برای تصمیم گیری در مود کار، برایشان فراهم گردد (گرسلی[1]،2007ص 40).

تعریف مفهومی معنی داری  : شامل تناسبی بین نیازهای تأثیر کاری یک فرد وباور ها ، ارزشها ورفتارهای اوست ( همان منبع ، 2007  ص40).

تعریف مفهومی شایستگی ( صلاحیّت ): تصریح به خود تاثیر خاص کاریک فرد ویاخود باوری در قابلیّت یک فرد برای انجام فعّالیّتهای کاری و تخصصی وی دارد  ( همان منبع ، 2007  ص40).

تعریف مفهومی حق انتخاب ( خود تعیینی )  :  یک انتخاب در شروع وتنظیم اعمال یک فرد می باشد این حس ،قدرت اختیار وانتخاب را به کارمند نسبت به چگونگی شروع ویا ادامه رفتار یا فرآیند های کاری منعکس می نماید ( همان منبع ، 2007ص41).

تعریف مفهومی اثر ( مؤثّربودن )  : اندازه اثرگذاری فرد برنتایج استراتژیک ، اجرایی یا عملیاتی محل کار می باشد . ( همان منبع ، 2007 ص41).

جذب منابع مالی: به مجموعه ای از عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری جدید گفته می گردد (بوکسال[2]،2003ص89).

پذیرش خدمات بانک: مقصود خدماتی هستند که نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده کند مانند اندازه نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری می باشد(آقازاده و طبیبی،1389ص34).

 

تعاریف عملیاتی (کاربردی) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی توانمند سازی : در این پژوهش آزمون سنجش توانمند سازی در چار چوب پرسشنامه ابعاد توانمند سازی اسپریتزر تهیه و سپس مورد اجرا قرارگرفت ونمره ای که مدیران در این آزمون کسب نموده اند  ، توانمندی آنان را بصورت کمّی تعریف می نماید .

تعریف عملیاتی معنی داری : در این پژوهش مقصود از معنی داری ، امتیازی می باشد که آزمودنی ها از سوال1 تا 3  پرسشنامه توانمند سازی کسب نموده اند که موارد معنی داربودن فعّالیّتها واهمیّت آن را در بر میگیرد.

[1]. Greasily

[2].Boksal

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل