سازمان های مختلف به مقصود رسیدن به هدفشان مشغول تدوین اهدافی می شوند که در صورت انجام صحیح و بهینه وظایف خود می توانند سازمان را موفق کنند. در همین راستا نیاز به یک نظام ارزشیابی رویکرد برای تعیین دستیابی چگونگی رسیدن به اهداف محسوس می باشد، تا به وسیله آن بتوان رویکرد هر یک از قسمت های مختلف را با اهداف از پیش تعیین شده سنجید و در جهت رفع موانع و نقاط ضعف و تقویت عوامل قوت برآمد. مفید ترین اطلاعات برای مطالعه، مقایسه رویکرد بانک با بانکهای مشابه در بازار و مقایسه طریقه ارقام خود بانک می باشد، بهترین راه برای انجام مقایسه رویکرد، تبدیل ارقام به نسبت هایی می باشد که مقایسه مستقیم بین، موسسات مشابه دربازار را امکان پذیر می سازد.

گاهی نیز نسبت ها را باگذشته همان واحد با مؤسسات مشابه و یا با استاندارد های مطلوب مقایسه میکنند.پس در مطالعه مالی، می توان وضعیت بانکها را از سه بعد ساختار سرمایه، سود آوری ورشد ارزیابی نمود. البته همانند شکل زیر ، نقدینگی همواره متن سه بعد مورد مطالعه می باشد.

رشد

سود                                   سرمایه

 

شاخصهای ارزیابی رویکرد مالی(وزارت امور اقتصادی و دارایی،1390 )

از سال ١٩٧۵ فارل توانست با تعریف چند ورودی و یک خروجی برای هر واحد تابعی را تحت عنوان تابع تولید روی داده های پوشش دهد و به کمک این تابع کارایی نسبی تمام واحدها را محاسبه نماید.

در سال ١٩٧٨ کوپر وهمکارانش باتوسعه کارفارل به حالت چند ورودی و چند خروجی توانستند تکنیک جدیدی را پایه ریزی نمایند که بتواند با چندین عامل ورودی و خروجی، معیاری برای رویکرد به دست آورند. این تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA) [1]نام گرفت این روش بر پایه برنامه ریزی ریاضی برای محاسبه رویکرد مجموعهای از واحدهای تصمیم گیرنده بوجود( DMU)[2]آمد و در عمرکوتاه خود ، بیشتر سازمان ها مانند بانکها، بیمه ها، کارخانه ها، مراکز آموزشی،بیمارستان ها، اتوبان ها و ٠٠٠ برای ارزیابی رویکرد خود از این تکنیک بهره گیری می نمایند. رویکرد یک مجموعه هم می تواند مطلق اندازه گیری گردد هم نسبی، رویکرد مطلق هر واحد حاصل مقایسه آن با استانداردهای بین المللی می باشد و رویکرد نسبی حاصل مقایسه واحدها با هم و بااستانداردی می باشد که از وضعیت فعلی از این جامعه به دست آمده می باشد.  رویکرد مطلق به علت های زیرمعمولاً مد نظر قرار نمی گیرد.

١: استانداردهای بین المللی یا موجود نیستند و یا استانداردها را نمی توان در این جامعه بکار برد.

2:فاصله زیاد واحدهای تحت مطالعه با استانداردهای بین المللی باعث ناامیدی و یأس در بین مدیران می گردد.  بزرگترین مزیت آن در تعیین فاصله واحدهای تحت مطالعه با واقعیت های جهانی می باشد که مکان واقعی سیستم و رویکرد حقیقی آن را نشان می دهد.

برای محاسبه کارایی نسبی به کمک تکنیک تحلیل پوششی داده ها بایستی توجه داشت که مجموعه انتخاب شده از واحدهای تصمیم گیرنده بایستی متجانس باشند یعنی همگی دارای شاخصهای هم جنس برای ارزیابی باشند.بدین دلیل کارایی بانکهای تجاری و تخصصی به صورت مجزا محاسبه می گردد.

تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تحت مطالعه را به دو گروه “واحدهای کارا” و “غیرکارا” تقسیم می کند.واحدهای کارا واحدهایی هستند که امتیاز کارایی آن ها برابر با “یک” می باشد(مهرگان، 1383).

ارزیابی رویکرد مالی در پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پژوهش حاضر، برای بدست آوردن ارقام رویکرد مالی بانک ها جهت انجام پژوهش، از آمار و صورت های مالی گزارش شده که توسط  وزارت امور اقتصادی ودارایی درسال 1390 و با بهره گیری از  مطالعه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی در سال 1390 بهره گیری شده می باشد.

 

 

 

شاخصهای ساختار سرمایه

در ساختار سرمایه از نسبتهایی بهره گیری می گردد که هر گاه عملیات واحد زیان به بارمی آورد، نشان می دهد که تا چه اندازه طلبکاران و وام دهندگان در آن واحد به مطالبات خود می رسند. سرمایه بانک تکیه گاهی می باشد که به بانک اجازه می دهد،با وجود معضلات داخلی یا معضلات اقتصادی، توانایی باز پرداخت بدهی را داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد.

نسبتهایی که می توان ساختار سرمایه را ارزیابی نمود، عبارتند از:

حقوق صاحبان سهام

= نسبت مالکیت

کل دارایی ها

 

دارایی های درآمد زا

 

کل دارایی ها -کیفیت دارایی

نسبت کیفیت دارایی: نشان می دهد که چه مقدار از دارایی های بانک، توسط مدیریت آن در امور مولد بکار گرفته شده می باشد.گرچه اثاثیه و ابزار، بانک برای طرفداری از عملیات بانکی ضروری می باشد اما مستقیماً درآمد ایجاد نمی نماید.

دارایی های درآمدزا : شامل مطالبات از بانک مرکزی‐ بانکها و موسسات اعتباری‐ تسهیلات اعتباری و مطالبات از بخش دولتی و خصوصی – اوراق مشارکت و مشابه – سرمایه گذاری ها و مشارکتها می باشد.

 

مطالبات معوق + سررسید گذشته                (3

کل تسهیلات

 

هزینه مطالبات مشکوک الوصل         (4

کل تسهیلات

بانک وجوه سپرده گذاران را دریافت می کند و آن را به استقراض کنندگان، وام می دهد. ضمن این عملیات، بانک با این خطر مواجه می باشد که بعضی از وام گیرندگان مایل و قادر به باز پرداخت وام نباشند. هر گونه قصوری که در باز پرداخت وام صورت گیرد از ارزش بانک می کاهد و برای آنکه قادر به پرداخت دیون خود باشد بایستی این کاهش را از محل عواید وام های بازپرداخت شده سایرمشتریان جبران نماید و این موضوع سودآوری بانک را کاهش می دهد.

[1] Data Envelopment Analysis

[2]Decision making Unit

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل