مفهوم اعتماد ریشه در ادبیات دوره ارسطو دارد؛ لذا در مورد این که اعتماد چیست و چگونه می توان به اعتماد در محل کار دست پیدا نمود توافق اندکی هست. بیش تر تحقیقات در مورد اعتماد ، به عنوان یک موضوع و مفهوم مجزا تلقی می شوند. موفقیت های مختلفی که اندازه اعتماد را در سازمان ها وگروه ها ارزیابی کنند، وجود دارند؛ اما این که چگونه به این نتایج ومیزان اعتماد پی برده اند نکته مطمئنی در دسترس نیست (Driks & Ferrin، 2001)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اعتماد سازمانی در بسیاری از مباحث علمی همانند اقتصاد (سکو[1]،1992)، جامعه شناسی(لهمان[2]، 1979)، روانشناسی اجتماعی (بلو[3]،1964) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. کروز و کوستا سیلوا [4]در پژوهش خود درمورد اعتماد نتیجه گرفتند، که اعتماد در بسیاری از نظریه های علمی، مانند نظریه هزینه معاملاتی (ویلیامسون[5]،1975) ، نظریه تبادل اجتماعی (بلو، 1964 )، نظریه نمایندگی (ایسنهارد[6] 1982)، دیدگاه مبتنی بر منبع (بارنی، 1991)، نظریه نظام ها (لهمان، 1979) و نظریه اختیار(کلی[7]،1967) مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد (فاضل، کمالیان، خجسته، فاضل، 1390).

 

2-3-3) مفاهیم و کاربردهای اعتماد

اعتماد دانش وسیعی می باشد که در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه می باشد؛ زیرا قادر به هماهنگی رفتارهای انسانی می باشد. اعتماد کلیدی اصلی برای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینه های مختلف می باشد. با وجود این، تحقیقات بسیار کمی تا دهه 1970در این زمینه صورت گرفته می باشد.

اعتماد دانش یا عقیده ای می باشد که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای بجای آوردن عملی که متعهد به انجام آن می باشد. هاردین معتقد می باشد که اعتماد منافع گسترده ای را دربرمی گیرد. فرد A به فرد B اعتماد می‎کند برای بجای آوردن فعالیت، بنا به این دلیل که او فرض می کند منافع B راهی برای رسیدن به منافع خودش می باشد. پس اعتماد نسبی می باشد. پذیرش اولیه اعتماد به ارزیابی شخص نسبت به این که فرد دیگری چقدر قابل اعتماد می باشد بستگی دارد، و ارائه آن نیازمند تأیید شدن این قابلیت اعتماد می باشد. اعتماد مطابق این تعریف معادل همکاری و مشارکت نیست، بلکه می تواند به تسهیل همکاری منجر گردد (حسن زاده, 1384).

در تعریف اعتماد بین فردی بایستی به سه عنصر توجه نمود: پیامدهای شناختی بالقوه؛ وابستگی؛ احساس امنیت.

پیامدهای شناختی؛ اعتماد را با اهمیت می کند اما، در عین حال، مشکل ساز می باشد. بعضی از محققان پیامدهای شناختی را یک ریسک می دانند درحالی که بعضی دیگر آن را به عدم اطمینان تعریف می‎کنند. به هر حال، محققان عقیده دارند که تعاملات آنگاه نیازمند اعتماد می باشد که نتایج شناختی ممکن باشد.

وابستگی؛ اعتماد وابستگی به طرف مقابل می باشد. شماری از محققان به این امر تصریح می کنند. اگر یک طرف نیازمند وابستگی به طرف دیگر نباشد به وی اعتماد نخواهد نمود. امرسون[8] وابستگی را به منبعی برای قدرت تعریف می کند؛ در این حالت، وقتی که یک طرف به طرف دیگر وابسته می باشد طرف مقابل بر او اعمال قدرت می کند. احساس امنیت؛ در اعتماد، فرد با پیامدهای شناختی مواجه می باشد و برای اینکه احساس امنیت کند بایستی با؛ اختیار خود، به طرف دیگری وابسته گردد؛ همچنین ازاینکه کارها مطابق میل وی انجام داده نمی گردد ترس نداشته باشد، بلکه، از این لحاظ، احساس آرامش و امنیت نسبی کند (پناهی, 1387).

طوسی [9]در سال 2002 وجود اعتماد در سازمان را از ویژگی های سازمان بالنده ذکر می کند. او اعتماد را عقیده داشتن درستی دیگران می داند. از نظر رابینز ویژگی عمده تیم هایی که عملکرد عالی دارند، اعتماد متقابل اعضاء به یکدیگر می باشد. به اعتقاد وتن و کمرون [10]در سال 2003 افراد به دو دلیل هنگامی که اعتماد بیشتری به مدیریت خود پیدا می کنند، احساس توانمندی بیشتری می کنند. نخست از رفتارهای غیرمولد و بی فایده ناشی از عدم اعتماد اجتناب می گردد. دوم این که افراد قابل تمجید و شریف همیشه برای دیگران نیروی مثبت ایجاد می کنند و آن ها را وادار می کنند تا خود را لایق تر احساس کنند (سیادت ، مولوی، هویدا و فرهنگ، 1389).

[1] Sako

[2] Luhmam

[3] Blau

[4] Cruz & Costa Silva

[5] Williamson

[6] Eisenhard

[7] Kelley

[8] Emerson

[9] Toosi

[10] Veeton & Cameron

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل