تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی تأثیر اساسی در جلب و جذب مشتری دارد با در نظر داشتن رقابت روز افزون و افزایش تعداد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، افزایش سطح آگاهی مشتریان برای تصمیم گیری و انتخاب خدمات بانکی بیش از پیش اهمیت می یابد.

در این فصل کوشش کوشش بر آن می باشد عواملی را که در ارتباط با تبلیغات بانکی می باشد مطالعه گردد. عوامل اصلی در ارتباط با تبلیغات بانکی که در این فصل تشریح می شوند شامل ماهیت و محتوای خدمت و خدمات بانکی، بازاریابی بانک، ارتباطات جامع، ماهیت و محتوای تبلیغات و تبلیغات بانکی، رسانه، بانک تجارت و بانک سپه و مدل ها و ابزارهای سنجش اثربخشی تبلیغات می باشد.

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 خدمت

2-1-1 تعریف خدمت

خدمت فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی تعریف می گردد که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد. تولید خدمت ممکن می باشد به کالای فیزیکی وابسته باشد یا نباشد (سولمون[1]،2002). خدمت به مشتریان شامل کلیه اموری می باشد که شرکت به مقصود جلب رضایت مشتریان و کمک به آنها برای دریافت بیشترین ارزش از محصولات یا خدماتی که خریداری کرده اند انجام می دهد ( روستا و دیگران ،1390)

ویکیپدیا دانشنامه آزاد خدمت را اینگونه تعریف می نماید: در اقتصاد، یک خدمت کالای نامحسوس می باشد. به گونه خاص تر خدمات معادل نامحسوس کالای اقتصادی هستند. ارائه خدمات اغلب یک فعالیت اقتصادی می باشد که انجام نمی گیرد مگر با یک قرارداد اختصاصی که از سوی خریدار و مالکیت اختصاصی آن چیز که که خریداری شده می باشد را به دست می آورد.  خدمت عبارتست از محصولی که در برگیرنده فعالیتها و منافع یا برآورنده نیازهایی می باشد که برای فروش عرضه می شوند. در واقع خدمات فعالیت های اقتصادی هستند که ارزش آفرینی کرده و منافعی را در زمان و مکان مشخص برای مشتری فراهم می کنند( سادات داوری ، 1392)

 

2-1-2 ماهیت و طبقه بندی خدمات

هرچیزی که شرکت به بازار عرضه می کند، گاه همراه با مقداری خدمت می باشد. خود خدمت می تواند بخش کوچک یا بزرگی از هرآنچه عرضه می گردد باشد. در اینجا پنج طبقه از آن چیز که که بازار عرضه می گردد را می توان به پنج طبقه از یکدیگر تفکیک نمود ( کاتلر ، 1385)

  • کالای محسوس محض: اغلب آن چیز که عرضه می گردد کالای محسوس می باشد. نظیر صابون، خمیردندان یا نمک. در اینجا هیچ خدمتی همراه کالا نیست.
  • کالای محسوس همراه با خدمت: آن چیز که عرضه می گردد از یک کالای محسوس همراه با خدمت یا خدماتی که برای افزایش جاذبه مصرفی به آن افزوده شده تشکیل می گردد. برای مثال یک تولیدکننده اتومبیل بایستی چیزی بیش از یک اتومبیل برای فروش داشته باشد.
  • دورگه: آن چیز که که در این طبقه عرضه می گردد از دو بخش مساوی کالا و خدمات تشکیل میشود. برای مثال مردم به رستوران هایی بیشتر توجه می کنند که غذا و نیز خدمات خوبی دارند.
  • خدمات عمده همراه با کالا و خدمات اندک: در این طبقه آن چیز که که عرضه میشود اغلب خدماتی می باشد که خدمات اضافی و یا کالاهایی همراه دارند، برای مثال مسافران خطوط هواپیمایی خریدار حمل و نقل اند.
  • خدمات محض: آن چیز که که عرضه می گردد خدمت می باشد مثلاً بچه داری، روان درمانی و ماساژ دادن.

 

2-1-3 تقسیم بندی خدمات

خدمات ماشینی
خودکار : کارواش
نیمه ماهر :

تاکسی

ماهر :

خلبانی

خدمات انسانی
غیرحرفه ای: نگهبانی
ماهر :

لوله کشی

حرفه ای :

وکلا

خدمات را می توان به روش های مختلفی تقسیم نمود. اولین روش، تقسیم خدمات بر اساس منشاً ایجاد آن می باشد. آیا منشا ایجاد خدمت، بشر می باشد یا ماشین؟ خدمات ماشینی بسته به اینکه خودکار باشند یا نیازمند نظارت افراد ماهر یا نیمه ماهر، متفاوت اند. خدمات انسانی نیز از نظر اینکه توسط افراد ماهر یا نیمه حرفه ای و یا حرفه ای انجام می شوند باهم فرق دارند. در شکل انواع مختلف خدمات ماشینی و انسانی آمده می باشد.

 

 

شکل 1-2  انواع مختلف خدمات ( کاتلر و آرمسترانگ[2] ، 1387)

بعضی از خدمات نه تمام آنها مستلزم حضور مشتری می باشد. ارائه خدمات دندانپزشکی، مستلزم حضور مشتری می باشد. خدمات از نظر اینکه برطرف کننده نیاز شخصی یا نیاز غیرشخصی باشند نیز بایکدیگر فرق می کنند. بین مقدار وجهی که پزشکان بابت ارائه خدمات پزشکی از بیماران

خصوصی مطالبه می کنند با مبلغی که براساس قرارداد از کارکنان شرکت ها وصول میکنند تفاوت هست. و سرانجام، اهداف ارائه کننده خدمات می تواند انتفاعی یا غیرانتفاعی باشد و مالکیت آن خصوصی و یا عمومی، که این خصوصیات تنوع در نوع مؤسسات خدماتی را در پی دارد.

در نوع دیگر از طبقه بندی ، خدمات به انواع ذیل تقسیم بندی می شوند :

  • خدمات به قصد مبادله شامل بانکداری بیمه، حمل و نقل و غیره
  • خدمات حرفه ای که در برگیرنده آگاهی و مهارت افرادی زیرا حسابداران، وکلا، پزشکان، مهندسین و غیره می باشد.
  • خدمات مصرفی شامل آن دسته از خدمات که به وسیله افرادی زیرا توزیع کننده مواد غذایی، نظافت چی ها، مکانیک ها و غیره انجام می پذیرد( ولز[3]،1997)

 

[1] Solomon

[2] Kotler & Armstrong

[3] D.Wells

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل